Konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai


Konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 242160920
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,10

MAGYARÁZAT:Konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai

Pontosság ellenőrzött. Hívőit muszlimoknakmagyarul gyakran muzulmánoknak nevezzük. A muzulmánok az iszlámot az első, az egyetlen igaz, szellemileg a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. A Föld nagy világvallásainak egyike. Alapjául azon, Isten arabul Allah szavának tekintett kinyilatkoztatások szolgálnak, amelyeket a Mohamed prófétaként ismert Muhammad ibn Abdalláh ibn Abd al-Muttalib adott át a 7. A kereszténység után, 1,8 milliárd konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai [2] konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai a Föld népességének egynegyede a világ második legnagyobb vallása. Az iszlám túlmutat a dogmák és vallásgyakorlatok összességén, civilizációnak [4] [5] is tekinthető: híveit Mauritániától Indonéziáig közös kultúra, közös hagyományok és az egyazon, vallást, erkölcsöt, jogot és mindennapi életet szabályozó jogrendnek saría való engedelmeskedés köti össze. Mindehhez egészen a modern időkig a vallási és tudományos életben az arab nyelv mint közvetítőnyelv általános használata társult. Az iszlám égisze alatt a középkorban és az újkor hajnalán számos virágzó és fejlett államalakulat jött létre, melyek közül kiemelkedett az Omajjádaz Abbászidaa Córdobai és a Fátimida Kalifátusvalamint az Ajjúbidaa Mamelukaz Oszmána Mogul és a Szafavida Birodalom. Az iszlám civilizáció központjai, úgymint KairóBagdadDamaszkuszCórdoba vagy Isztambul a maguk fénykorában a világ legnagyobb városai közé tartoztak és a modern és szervezett nagyvárosi kultúra úttörői voltak. Az iszlám szó a muszlim világ nyelveiben csakis főnévi jelentéssel rendelkezik, de a magyar nyelvben terjedőben van melléknévi értelmű használata is például iszlám világ. Ennek perzsa és török közvetítéssel magyar nyelvbe eljutott változata, az egyébként eredetileg többesszámú alak, a muzulmán. A média hatására a legfeljebb arab nyelvjárási vagy nem arab közegben használt moszlemmoszlimsőt, a teljesen helytelen mozlem alak is terjedőben van.

Emellett ezek az elnevezések sértik az iszlám hívőit, hiszen muszlimok nem imádják Mohamedetsem más teremtett lényt. Hitük szerint csak Istent — Allahot — lehet imádni. Az Allahban való hit az iszlám vallás alaptétele, hiszen Allah egyedüliségében és mindenhatóságában hisznek, és egyedül Isten az, akit áhítatosan imádni és szolgálni kell, és csak hozzá lehet segítségért és bűnbocsánatért fordulni, bármilyen közbenjáró vagy közvetítő nélkül. Az iszlám kezdettől fogva úgy tekint önmagára mint a judaizmus és a kereszténység közvetlen és utolsó utódjára, azaz a három vallás által imádott egyazon Isten legújabb és egyben legutolsó, hamisítatlan kinyilatkoztatásainak birtokosára. Jogilag nem egyenlők a muszlimokkal, jelképeiket nyilvánosan nem használhatják, és nem téríthetnek fejvesztés terhe mellett. A szunnát az iszlám legtöbb irányzata mint isteni útmutatást kezeli, és az iszlám vallásjog, vallásgyakorlat és teológia autentikus forrásának tekinti. Az ún. Mivel a Korán legfeljebb utalásszerűen tesz említést Mohamed életére, a szunna a Korán utalásain kívül elsősorban a Mohamed életére vonatkozó hagyományokra, az ún. A hadíszok Mohamed és bizalmas körének mondásai, szólásai és tettei, amelyek útmutatóul szolgálnak azokra a jogi esetekre, amelyek a Koránban nincsenek szabályozva. Az egyes irányzatok között, sőt esetenként az irányzatokon belül is, a különböző hadíszok hitelességének kérdésében komoly különbségek vannak a síita és szunnita irányzat kölcsönösen elutasítja a másik irányzat által hitelesnek tartott hadíszok többségét, ennek ellenére számtalan olyan hadísz létezik, amely a síitáknál és a szunnitáknál megegyezik, csupán az azt hitelesítő tekintélyek különböznek.

Az iszlám kialakulása az Arab-félszigeten ment végbe a 7. Akkoriban, már mintegy fél évszázada Mekka városa ellenőrizte a Tömjénúton folyó, hatalmas hasznot hajtó karavánkereskedelmétami a hagyományos arab eszményektől való eltávolodást és szociális elégedetlenséget szült. Ennek élére a várost vezető Kurajs-törzs egy szegényebb ága, a Hásim-klán egyik tagja, az aszketikus hajlamú Muhammad ibn Abdalláh állt, aki a hagyomány szerint körül kapta az első isteni kinyilatkoztatást Gábriel arkangyaltól arabul Dzsibríl vagy Dzsibráíl. A befolyásos mekkai körök rossz szemmel nézték Mohamed tevékenységét, aki az egyistenhitet terjesztette konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai akkori többistenhittel szemben, ám bojkottjuk ellenére politikailag befolyásos nagybátyja, Abu Tálib kiállt mellette, és védelmezte egészen -ben bekövetkezett haláláig. Ekkortól kezdve azonban Mohamed mind nagyobb fenyegetésnek, támadásoknak volt kitéve, ezért külső pártfogókat keresett, míg végül Jaszrib a későbbi Medina egymással sok véres harcot vívó törzsei fel nem kérték döntőbírájuknak. Mohamed — akit az iszlámban elsősorban inkább Isten küldöttjének raszúl Alláh neveznek, mint prófétának [J 4] nabi — így -ben titokban áttelepült a városba ez az ún.

Mohamed és hívei, már csak megélhetési okokból is, kénytelenek voltak a mekkaiak karavánjait fosztogatni, [9] amiből valóságos háború alakult ki. Az összecsapások során a buzgón vallásos muszlimok győzelmeket arattak, kisebb vereségeik pedig nem törték meg őket. Ennek köszönhetően számos medinai és beduin is csatlakozott Mohamedhez, amivel az iszlám jórészt formális felvétele is együtt járt. Ellenfelük növekvő erejét látva a mekkaiak végül beleegyeztek, hogy Mohamed és hívei elzarándokolhassanak a városban levő, pogányok által is használt, kocka alakú szentélyhez al-Kaaba, azaz a Kábaamelyet Mohamed szerint maga Ábrahám emelt azon a helyen, ahol Isten próbára tette őt azzal, hogy megkérte: áldozza fel neki fiát, Iszmáílt. Az eset a nomád törzsek tömegeinek és a jemeni perzsa tartománynak Mohamedhez való csatlakozását eredményezte. A félsziget így a Próféta kezébe került, aki Medinában rendezte be fővárosát. A hagyomány szerint már Mohamed felszólította a kortárs uralkodókat az iszlámhoz való csatlakozásra, bár erről egy korabeli, nem muszlim forrás sem szól. Mindenesetre az bizonyosnak tűnik, hogy -ban az északi Tabúk felé indult muszlim portya. Mohamed halálakor a közösség kettős kihívás elé került: a próféta nem rendelkezett életműve folytatásáról, [J 6] a beduinok zöme pedig felbontottnak tekintette a korábban kötött, adókkal és egyéb kellemetlen kötöttségekkel járó, a háborúk végeztével hasznot nem hajtó szövetséget, és fellázadtak ez az ún. A közösség összetartásának azonban az volt az igazi eszköze, hogy a nem éppen vallásos híveket is érdekeltté tették az iszlámhoz való csatlakozásban. Ez vezetett a nagy hódításokhoz.

A korábban példátlan módon egyesült arab seregek lerohanták és legyőzték a kor leghatalmasabb államait, az egymás elleni háborúskodásban kimerült Bizáncot és Perzsiát — ez utóbbi össze is omlott az invázió súlya alatt. A hódítás lendülete — a belháborúk idején megakadásokkal — a 8. Az Ibériai-félszigetet -ben foglalták el az arabok, legyőzve a nyugati gótokat. Előrenyomulásukat Európában csak Martell Károly frank majordomus tudta megállítani a poitiers-i csatában-ben, egý időre gátat szabva ezzel az iszlám terjeszkedésének is. A további terjeszkedés lassabb folyamat volt: Anatólia zömét a szeldzsuk törökök hajtották uralmuk alá a A kelet-európai pusztán a India felé a Az indiai muszlim uralom a A maláj és indonéz térségbe — hasonlóan Fekete-Afrikához — kereskedők vitték az iszlámot, és csak a konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai Az iszlám a vallással kapcsolatban két alapfogalmat különböztet meg, a hitet إيمانímán és a vallásgyakorlatot دينdín. Az iszlám teológiája mítoszokban és mesékben gyökerezik, istene az egész világ felett álló korlátlan úr, akit angyalok sokasága támogat világkormányzó munkájában, aki tetszése szerint szabja meg az emberek sorsát. Haláluk után mennyország vagy pokol vár reájuk. Erősen hangsúlyozza az eleve elrendelés tanát, és az ebből eredő fatalisztikus hit az iszlám egyik jellegzetessége. Az iszlám központi gondolata Isten egysége és egyedülvalósága. Teológiai rendszerében szigorú monoteizmust valósít meg. Hit és iszlám egyet jelentenek. Az iszlám előírásai szerint minden hittételben kivétel nélkül hinni kell, az azonban nem okvetlen szükséges, hogy az ember mindegyiket egyenként is ismerje. Ha valaki főbenjáró bűnt követett is el, azért muszlim marad, amíg bűnét megengedettnek nem tekintik. Isten minden bűnt megbocsát, csak a hitetlenséget nem.

A legzsarnokabb uralkodó ellen sem szabad kardot rántani. A halottak lelkének hasznára válik, ha Koránt olvastatnak értük. Az Istennek való feltétlen alávetettségből következik, hogy csak Őt szabad imádni, aki egyedülvaló, és társai nincsenek. Nincs meghatározható lakhelye, láthatatlan és öröktől fogva létezik, se alakja, se színe, se részei nincsenek. Élet és tudás teljének a birtokában van, mindenható és mindent látó. Semmi sem történik az akarata nélkül, és hogy a bűn és a rosszaság mégis hogyan lehetséges, azt az ember fel sem foghatja. Isten mindenható, mindenhatósága létével egy. Isten hét tulajdonsága élet, tudás, hallás, látás, akarat, mindenhatóság és beszéd öröktől léteznek és Isten lényegéhez tartoznak. Isten teremtett és teremt minden cselekedetet, tudást és minden érzést. Az iszlám istenképét legtömörebben a Korán Simon Róbert fordítása [13]. Az Allah szó etimológiailag az arab iláh istenség, isten szóból származik. Az iláh kifejezéshez határozott névelő csatlakozik. A szó távolabbról a sémi lh — Istent, istenséget jelölő szógyökből ered. Az iszlám rendszerében Allah kinyilatkoztatásait próféták vagy küldöttek közvetítették az emberek felé.

Az ortodox szunnita felfogás szerint a prófétákon kívül nincsenek szent emberek, kivéve a mahdi t, [J 7] az első négy kalifa, Abu BakrOmárOszmán és Ali tulajdonképpen csak helyesen vezetettek ők ugyanis a Próféta közvetlen társai voltak, és a szunna az ő hagyományaikat is tartalmazza a próféta hagyománya mellett. A síiták álláspontja ezzel szemben az, hogy szentek az imámok AliHaszanHuszajn és a leszármazottaik is. Szerintük a híres mártírok és hitvallók, csodatévő és jámbor remeték olyan szent személyek, akiknek közbenjárását kérhetik istennél, de imádkozni hozzájuk nem szabad. Gazdag kultusza alakult ki az ereklyetiszteletnek is. A prófétákat az iszlám egyenrangúnak tekinti. A próféták sorában az első Ádámakit Iblísz ördög kivételével az angyalok imádtak. Bár az iszlám szerint Isten minden néphez küldött prófétát egy hadísz szerint számuka Korán összesen huszonöt prófétát említ név szerint:. A muszlimok hite szerint Mohamed a legjobb ember, népe a legjobb nép. Az előtte való próféták mind csak egy néphez küldettek. Mohamed küldetése az egész világnak, úgy az embereknek, mint a démonoknak szól. Mohamed sok csodát tett: megrepesztette a Holdat, vizet fakasztott; állatok, fák és kövek üdvözölték prófétaként. Az az utazása, amelyet egy éjszaka tett Jeruzsálembe és a mennyországba mirádzs nem mese, hanem tény.

A Próféta legnagyobb csodája a Korán. A hitnek ez a tétele tehát csak a prófétákban és szentekben való hit megvallására szorítkozik, nem tesz kitételt arra, hogy ezeket imádni, vagy tisztelni kell. A különböző irányzatok, sőt irányzatokon belül is a vallásjogi iskolák eltérő gyakorlattal és toleranciával viseltetnek ebben a kérdésben. Az iszlám — eretnekség közötti határvonalat kétségkívül súrolja, ha nevezetes személyeket imádnak hívők, vagy felekezetek, de amíg Mohamed után nem állítanak új prófétát, vagy személyeket nem ruháznak fel isteni attribútumokkal, addig az iszlám közösség tagjai maradnak. Az iszlám szerint Isten beszél. Egyes prófétákon keresztül szent könyveket nyilatkoztatott ki. Mindazonáltal konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai iszlám teológia szerint ezek a könyvek időközben eltorzultak, egyes részeik elvesztek, illetve más részeket toldottak hozzájuk. Ilyen módon egyedül a Korán tekinthető hiteles, eredeti formában rendelkezésre álló kinyilatkoztatásnak. A Koránt Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A törvényt Mózesnekaz evangéliumot Jézusnak, a zsoltárokat Dávidnak, más könyveket más prófétáknak nyilatkoztatott ki. Számuk A legnagyobb köztük a Korán, mely a többit érvénytelenné tette, a Korán azonban soha érvényét el nem veszti. A Korán Isten igéje, mint ilyen nem teremtetett, hanem öröktől fogva van.

Christoph Reuter, a Spiegel tudósítója könyvében bemutatja a dzsihádisták felemelkedéséhez vezető precíz tervezőmunkát, és elénk tárja a terror gyökereit a széteső Irakban, a polgárháborús Szíriában és az egész régió szétágazó konfliktusaiban, amelyeket a terror stratégái hatékonyan fordítottak a saját javukra. Az IS hatalom, amely eddig soha nem látott pontossággal tervezi meg és hajtja végre hadmozdulatait, köt meg és bont fel gátlástalanul szövetségeket, s mindezt a maga szempontjából hibátlan propagandával támasztja alá. A dzsihádisták sokszor hangoztatott elvakult hite csak egy azon eszközök sorában, amelyeket az IS felhasznál hatalmának növelésére. Vélemény írásához lépj be előbb. Galaktika fantasztikus könyvek. Bogár a hangyabolyban. Gyémántkor I-II. Játékok unatkozó felnőtteknek Főnix. Lenn a sivár Földön Ag. Emlékezz rám Bejelentkezés. Elfelejtett jelszó? Iratkozz fel a Galaktikabolt hírlevelére. Please select all the ways you would like to konyv: Az Iszlam Allam es a terror strategiai from us Tudomásul veszem, hogy a Metropolis Media Group Kft. Elfogadom a marketing célú megkeresésről szóló adatkezelési tájékoztatót, hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken ajánlataival, közvetlen üzletszerzés céljából megkeressen. A személyes adatokat a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához, a fiókhoz való hozzáférés kezeléséhez és más célokra használjuk, melyeket a Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Hozzáadom a kívánságlistához. Christoph Reuter. Christoph Reuter, a Spiegel tudósítója bemutatja az Iszlám Állam felemelkedését és működését. Az Iszlám Állam és a terror stratégiái mennyiség. Vélemények Még nincsenek értékelések. Kapcsolódó termékek Akció! Gyors nézet. Galaktika fantasztikus könyvek Bogár a hangyabolyban. Akciók Gyémántkor I-II. Főnix Könyvműhely Játékok unatkozó felnőtteknek Főnix. Agave könyvek Lenn a sivár Földön Ag. Keresés a következőre:. Please select all the ways you would like to hear from us. Login with Facebook Bejelentkezés Facebook profillal.