Konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival


Konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 191009822
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,60

MAGYARÁZAT:Konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival

További információkért kattints ide! Pozitívan gondolkodó embereknek. Pénzmágnes konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival. Szerző Ryan Serhant. Senki sem fog figyelni rád, ha nem árad belőled a siker energiája. Kívánságlistára teszem. Szerző Samuel A. Cypert - Michael Ritt. Aki minden nap szán rá időt, hogy eltűnődjék Napoleon Hill egy-egy gondolatán, az év végére bizonyosan más szemmel fog nézni a világra, de másként fog nézni önmagára is. Határozottabb lesz a szándékaiban, állhatatosabb a törekvéseiben és eredményesebb a tetteiben. Időtlen klasszikus. A siker titka pozitív lelki beállítottság. Szerző Napoleon Hill - W. Clement Stone. A sikerhez vezető út senki előtt sincs zárva, akiben van elszántság, hogy változzék, nyitottság, hogy mások tapasztalataiból tanuljon és állhatatosság, hogy gyakorlással elsajátítsa a sikeres cselekvés technikáját. Ez a könyv nélkülözhetetlen útitárs ebben. Szerző Rich DeVos. Pusztán azzal, hogy e kifejezéseket beleszövöd a mindennapi beszélgetéseidbe, elősegítheted kapcsolataid építését, teljesítményre ösztönözhetsz, önbizalmat önthetsz másokba, és megváltoztathatod a környezeted hozzáállását mind a munkahelyi, mind a családi életedben. Üzleti inspiráció minden napra. Szerző Pongor-Juhász Attila. Értesítést kérek.

All rights reserved Hungarian translation ©Doubravszky Sándor Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. Előszó Napoleon Hill megelőzte korát. Noha már életében minden idők legsikeresebb motivációs szerzőjének tartották, még mindig vannak gondolatai, melyeket teljes mélységükben csak most kezdünk érte­ ni. Első bestsellerét, a Gondolkozz és gazdagodj! Olyan életfilozófia ez, mely sosem évül el. A személyes eredményességre vonatkozó nézetei között alig találunk olyanokat, melyek ne lennének ugyan­ úgy alkalmazhatók ma is, mint amikor megfogalmazta őket. Ezekhez rövid kommentárokat fűzünk, és Napoleon Hill filozófiájával összhang­ ban álló javaslatokat teszünk az üzenetben foglalt gondolatok ered­ ményes alkalmazására. Napoleon Hill mélyen hitte, hogy az olvasó akkor profitál leg­ többet a konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival, ha nemcsak azt közli vele, mit tegyen, hanem azt is, hogy hogyan. Könyvünkben ennek megfelelően igyekeztünk eljárni. Ha maximális haszonnal akarod forgatni a könyvet, olvass el mindennap egy gondolatot, és a nap során minden módon igyekezz alkalmazni a benne foglalt tanácsokat és elveket. Este szakíts időt a napi teljesítményed értékelésére. Szűrd ki azokat a dolgokat, ame­ lyeket jobban kellett volna csinálnod. Másnap aztán igyekezz sike­ resebben átültetni őket a gyakorlatba.

Napoleon Hill sikerfilozófiája átfogó és mély gondolati rendszer. Ebből következően írásainak olvasásakor mindig újabb és újabb ré5. Őszintén remélem, hogy eredményességed fejlesztéséhez mindig ösztönzést fogsz ta­ lálni a szavaiban. Alkalmazva az általa lefektetett elveket, csak nyerni lehet. Sem­ mi sincs bennük, ami negatív vagy ártalmas lenne. Bízom abban, hogy a következő lapokon olvasható gondolatok ösztönözni fognak arra, hogy konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival magadban a nagyságot, és egy napon úgy fogsz visszatekinteni e könyvre, mint amely fordulópontot jelentett az éle­ tedben. Sok sikert kívánok! Michael J. Együtt sétáltunk, és elmondtam neki, hogy ami­ kor ben kezembe került könyve, a Gondolkozz és gazdagodj! Az eredmény fantasztikus volt! A könyv­ ben ismertetett motivációs filozófiát alkalmazva olyan eredménye­ ket értek el, melyeket korábban lehetetlennek tartottak. Az ebéd vége felé megkérdeztem Dr. Hillt:,Miért nem kezd új­ ból dolgozni? Miért nem szentel még öt évet arra, hogy befejezze életművét? Létezik ugyanis egy egyetemes törvény, ami a következőt mondja ki: Ha van egy célod — különösen ha ez egy nagy cél —, és törekszel, va­ lóban őszintén törekszel az elérésére, azonnal fel fogod ismerni mindazokat a lehetőségeket, amik segíthetnek ebben, és ingadozás nélkül elfogadod a konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival. Ez a találkozás egy olyan együttműködés kezdete lett, amely tíz évig tartott — kétszer olyan hosszú ideig, ahogy eredetileg Dr. Hill­ nek javasoltam. Készek voltunk egy egész évtizedet szentelni együttműködé­ sünknek, mert mindketten felismertük, hogy az egyén belső ösztön­ zése, hasonlóan a lelkesedéshez, kihuny, ha a lelkesedés táplálék nélkül marad. Mint ahogy a testi egészséghez kiegyensúlyozott ét­ rendre és vitaminokra van szükség, az ösztönzés vitaminjára van szükség ahhoz, hogy egészségben tartsuk a lelket és fenntartsuk po7.

Ez a könyv Napoleon Hill idézetet tartalmaz — az év minden napjára egyet. Minden idézetet egy ösztönző üzenet követ, amely értelmezi és elemzi Dr. Napoleon Hill szavait, és kifejti, hogyan alkalmazhatod napi tevékenységedben az üzenet­ be foglalt gondolatokat. A sikerelvek, melyeket Hill világsikerű könyvében halhatatlanná tett, azért állták ki az idők próbáját, mert mindenkor eredményesen alkalmazhatók. Nem csupán arról szól­ nak, mit tegyünk, hanem arról is, hogyan kell ezt tennünk. Sokan vannak, akik azért tettek szert óriási gazdagságra, mert alkalmazták Hill sikerfilozófiáját. Hillel való együttműködésünk éveiben mindketten azon fáradoztunk, hogy segítsük az embereket életük jobbításában. Segí­ tettük őket, hogy elsajátítsák a bevált sikerelveket, és ösztönöztük őket, hogy azokat alkalmazzák is. Mélyen hittem, és ma is mélyen hiszek abban, hogy aki alkalmazza a kipróbált és eredményesnek bi­ zonyult PLB Pozitív Lelki Beállítottság elveket, nemcsak el fogja érni célját, de hozzájárul ahhoz is, hogy világunk egy jobb világ le­ gyen. Függetlenül attól, ki vagy, ami a te életedet illeti, számodra te vagy a világ legfontosabb személye. Hinned kell magadban, és épí­ tened kell a pozitív tapasztalataidra. Dolgozz rendszeresen az önfej­ lesztéseden, gyarapítva pozitív erőidet. Összpontosíts ezekre min­ den porcikáddal, mert a PLB elvek alkalmazásával fejlesztheted ki magadban azt a mély meggyőződést, hogy igenis képes vagy a si­ kerre, és sikeres is leszel céljaid elérésében.

Világosan látnod kell azt is, hogy a tudás önmagában nem hata­ lom, csupán potenciális hatalom, ami csak lehetőségként van jelen. Már most is végtelen lehetőségekkel rendelkezel, hiszen birtokában vagy egy hihetetlen teljesítményű számítógépnek — az emberi agy­ nak és idegrendszernek. E könyvből megtanulhatod, hogyan lehet mozgósítani ezt a belső potenciált, és hogyan kell a tudás lehetséges hatalmát valóságos hatalommá változtatni. Ennek módja a cselek­ vés — az eredményes cselekvés. Jövődet olyanná teheted, amilyennek vágyaidban látod, ha haj­ landó vagy megfizetni ennek árát. "Konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival" az ár pedig az, hogy tanul­ mányozod ezt a könyvet, megérted a gondolatait, a bemutatott siker­ elveket, és bátran, következetesen alkalmazod ezeket. Az egyete­ mes érvényű elvek száma nem túl nagy, és könnyű megtanulni őket. A lapokon olvasható minden idézet egy-egy ilyen alapelvet mélyít el vagy értelmez. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra ja­ víthatjuk jártasságunkat ezek alkalmazásában, felhasználva a recep­ tet, amely ugyanolyan hatásosan működik ma, mint amikor Napo­ leon Hill először használta saját munkájában. Naponta végy egy gondolatot és mélyedj el benne, "konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival" is szi­ lárdítva a PLB-det. Ha úgy döntöttél, pozitív életet akarsz élni, a he­ lyes irányban tett minden lépésnek jutalma lesz. Az egyik lépés esetleg kisebbet és azonnalit, a másik hatalmasat és tartósat ad. E könyv segíteni fog, hogy szert tégy arra a belső erőre, arra a lendü­ letre, amely szükséges, hogy megvalósítsd akár a legmerészebb cél­ jaidat is. Éberré válsz a lehetőségek felismerésére, melyekkel nap mint nap találkozol, és magad is képes leszel olyan lehetőségeket teremteni, melyek látszólag sosem léteztek. Megtanulod azt is, hogyan kell alkotó módon kezelni a nehézsé­ geket. A sikeres emberek tudják, hogy az életben mindnyájan talál­ kozunk akadályokkal, és azok érnek el kiemelkedő sikereket, akik tudják, hogy magukat az eseményeket gyakran nem vagyunk képe­ sek ellenőrizni és irányítani, azt azonban igen, hogyan reagálunk ezekre.

A vereség sosem végleges, csak ha véglegesnek fogadjuk el. Ha pozitív szellemben éljük életünket, akkor magabiztosan és határo­ zottan nézünk szembe az akadályokkal, felismerve, hogy ezek min­ dig csak átmenetiek. Az ideiglenes visszaesésekben gazdag tapasz­ talatok rejlenek, és ha ezeket felismerjük és kiaknázzuk, felkészíte­ nek bennünket, hogy amikor eljött a pillanat, részünk legyen a si­ kerben. Ez az a filozófia, az a módszer, ahogy a PLB az élethez kö­ zelít. Ez az a filozófia, amely segít, hogy felismerd és kiaknázd azo­ kat a rejtett erőket, melyek mindnyájunkban ott szunnyadnak. Használd fel a könyvben olvasható gondolatokat arra, hogy jó szokásokat és pozitív jellemvonásokat alakíts ki magadban, hogy szakíts a negatív szokásokkal és a negatív gondolatokkal. Szentelj mindennap időt az elmélyült olvasásra, elemezve az adott nap gon­ dolatát. Meditálj egy kicsit azon, milyen szerepe van és lehet életed­ ben a gondolat üzenetének. Vedd sorra, hogyan használhatod fel ezeket arra, hogy olyan emberré válj, amilyen lenni szeretnél, aki boldog, eredményes, pozitív és sikeres.

Ne múljék el egyetlen napod sem, hogy ne tanulmányoznád Na­ poleon Hill filozófiáját. Mindnyájan különbözőek vagyunk. Mások a reményeink, az álmaink, a vágyaink és a céljaink, de az itt ismer­ tetett elvekből mindenki profitálhat — ha alkalmazza őket. Ha po­ zitív szellemben élsz, képes vagy szert tenni olyan jövedelemre, me­ lyet igényelsz magadnak, képes vagy biztosítani magad és családod számára az élet valódi gazdagságait. A gyakorlatban fogsz meggyő­ ződni, hogy amit az emberi elme képes kigondolni és hisz benne, azt képes megvalósítani — a PLB-vel! Clement Stone 10 Január A szilárd jellem alapjai Január 1. A megbízhatóság a szilárd jellem első építőköve. A jellemes emberek azt teszik, amit ígértek, akkor, amikorra ígérték, és a megállapodott feltételek szerint. Ők a vezető egyénisé­ gek. Azok, akikhez mások iránymutatásért fordulnak, mert bizo­ nyították, hogy embertársaikkal törődnek és meg lehet bízni ben­ nük. Ha tiszteled magad annyira, hogy akkor is tartod az ígéreted, ha ez kényelmetlen számodra, mások is tisztelni fognak.

A megbízhatóság, a jellem más vonásaihoz hasonlóan — szokás. Láss már ma hozzá — az új év első napján — a megbízhatóság szo­ kásának megszilárdításához. Ha halogatod ígéreteid beváltását, vagy ezt nehéznek találod, kezdd apró dolgokkal! Oszd be úgy az idődet, hogy önmagadnak tett ígéretedet meg is tudd tartani. Hamarosan azt fo­ god látni, hogy más ígéreteket sem lesz nehéz megtartanod. Egy ember jelleméről sokat mond, hogy milyen társaságot vá­ laszt. Ha boldog, pozitív és eredményes társakat választasz, jó esélyed van rá, hogy konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival te is boldog, pozitív és eredményes leszel. Sajnos ennek a fordítottja is igaz. Boldogtalan, negatív, dest­ ruktív emberek magukkal rántanak a mélybe. Ha munkád meg­ követeli, hogy negatív emberekkel légy konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival, igyekezz ezt az időt minél konyv: 365 nap Napoleon Hill gondolataival szabni, de ami a legfontosabb, ne engedd, hogy negatív megnyilatkozásaikkal elbátortalanítsanak! Ehelyett mutasd ki saját PLB-det. A hírnév azt mutatja, hogyan vélekednek rólad az emberek. A jellemed viszont azt, hogy ki vagy valóban. Mindenki szeretné, ha a híre és a jelleme egybeesne, de koncent­ rálj a jellemre! Esetenként becsaphatsz másokat arra nézve, ki is vagy valójában, ám tartósan ez ritkán sikerül.

Annak legbiztosabb módja, hogy hírneved és jellemed egybeessen, az, ha olyan életet élsz, ami garantálja, hogy semmi sem hozhatna zavarba, ami esetleg az újságok címoldalán megjelenne rólad. A szilárd jellem titka az, hogy azért teszel dolgokat helyesen, mert helyes dolognak tartod, ha ezt teszed. Minden gondolat, amit magadévá teszel, jellemed szerves részé­ vé válik.