Konyv: A demon es a papno


Konyv: A demon es a papno

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 232133590
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,93

MAGYARÁZAT:Konyv: A demon es a papno

Telefon: E-mail: info ezomedia. II hindu vallds teremtesmltosza India, Vium Purana. A teremtcs Juzg 'oman 'll I sintoizmusban Japan. A kinai teremtes tortenet. A Rigvl! A maori uranykormi tosz. Bran utazdsa Avallonba lrorszag. A hettita istenharcok tiirtencte. Arll"y At. A glga. Rama kirtilJfi tOrtenete 7S V. A fiikabOr. Lilith: Adam elsQ asszonya. Merlin, a vardzstudo druida. Adonisz mitosza. Baldur isten tortenete. Nern kivanorn ezen a helycn tudomanyelmeletl fejtegetesekkel farasztani az Olvasot, az viszont nelkliliizhetetlcn, hogy a mitologiakutatds rna gyarorszagi di6hejban ne adnek meg ill nehciny, a tajckoz6dast segIto tampontot. Napjainkban Konyv: A demon es a papno es Hera figural hovatovabb 9 om es Jerry alakjaival A mltoszokkal mind a mai napig hlvatasszenlen fogJalk A rntlveszettortcnesz a mitosz kepzormlveszeti lekepez6deseit, szoborra. A szociol6gus lelki szemei elott mar latja a mitoszl rituson reszlvevo egykori kozosseget, amelynek osszctartasat. S megint csak mashogy vclckedik a tudomanytortenesz: szcrinte a mitosz a kor tudomanyos niv6jan meg nem crtett oksagi hincolatokat torzitva visszatiikroz6, leir6 es eredetmagyadz6 rendszer. Mindegyik ertelmezes el6feltetelezese, hog ' az ostarsadalmak embere a modcrn korokeval azonos letfel fogassal, enkeppel.

Az osi korok eletszem Jeleleben ezek legfeljcbb a rnitoszok szeretetrernelto. A modern ember szerint a mitikus vilag az anyagi valosag idealizalt szellernke pe, Az archaikus ember szerint az anyagi valosag a mitikus vilag Foldrc tukrozod torzkepe. A modern ember szcrint az istenek ,'ilagal az emberek teremtettck, sajat emheri vilaguk keprnasara. A hagyomanyok embere szerint az ernberek vilagat az istenek teremtettek, sajat isteni vilaguk kepm:isar3, ebb61 kovetkezoen minden, a haland6k vilagaban megnyilvanulo dolog, fogalom, lurtenes es esemeny isteni elokeppel mlntaval rendelkezik. Ha a halasz, zsakrnanyat megszerzendo kievez csonakjan a tengerre, akkor viselkedese az Elsd Halasz, avagy a Halaszisten let modjat idezl: a 5:' szuretkor kitaposott nedve pontosan ugy csordul a dezsaba, ahogyan cgykor, a mitikus idokben a titanok altal mcggyilkolt Dlonuszosz vere, minden ferfi Eg, es minden asszony FOld, nemi egyesiilcsiik pcdig viligteremtessel egyenertekii. A kontraszt kedvccrt kepzeljUk el, hogyan rcagalnank, ha valaki jelen korunkban. A fenti cllentetpar er7. Elmaradottnak, szegcnynck mondott hagyomanyorzo orszagok lakoival bcszclgctvc tobb csctbcn hallottam azt a mcgallapitasr. Nos, a diagnozis valoban hatborzon gato, hiszcn. Az embert korulvevd vi lag megismeresevel kapcsolatban tovabbi rnelyrehato ku lonbsegeket emelhetunk ki a rmtoszterernto es a varazstalanitott letrnodok felfogasa kozott. Az lsi kowk embere s Beavatas volt az :ibece elsajatita sa. A modern ember szerint a kezemben tartott pohar viz bizollyosan mivcl meg tudom fogni, szagolni.

A modern felfogas szerint a mltosz hihetellen, az archaikus felfogas szerint EbMI ad6dik. Eszerinl egy konkret kir. Az 6skulrurak ernbere szarnara a mai rudornanyossag bizonyiteks:wmja" erthctctlen, sot visszatetszo volna, Szama ra sernrnivcl nem "iga:r. A modern nutoszkutatok rnitoszkutatas irantt buzgalmukban csup:in egyetlen tenyez6rc1I. A rnftosLOknak "kelctkeze.! A fordulat azonban - mint minden jclcntos ugnis az emberiseg szcllemtorlenete soran - fajdalmas kovctkezmenyekkel jar: tudo m:inyagak tUnnek cl a siillyesztOben. A keletkczes es pus7. A kedvenc te6riajuk kivcnhedeseroL tudomast venni nem akaro. O, az uj megkozelitesekct inkvi:. Gautarnl, ami keletkezik, az cl is ulik. A Mester szavai kepesse teuek Gautamil arra, hogy hagyja elszallni az ida so lyornszarnyuln azt, ami megbeklyozta lclki -szellemi tovabbhaladdsat. Vajon az osz szehasonlito vallastortenet rna meg. Jorradalmian" hato felisrneresei kepesse to sztk-e a modern tudomanyt arra, hogy szabad szellcmmel, dcnis szivvel pillantson a gyaszosnak egyaltalan nem mondhato jov6be ahclyett, hogy nagymultu, am veg konyv: A demon es a papno kimult elrneletck tetemeibe kapaszkodna gorcsos ragaszkodassal? Koltai kerdes, egyeldre, arnelyct nern rni, a dolce stil nuovo gyanakvassal ovezett sz6szi fogunk rnegvalaszolni, hanem maga a tudomany irant erdeklode laikus kozonseg. Ez a kozonseg erdektelcnsegevel, kozonvevel biinteti a tudni vagyo em berrcl es az annan vizsgalati targyaval valo szerves kapcsolatot egyarant elvcsztett, elefantcsonttornyaiba zarkozott, tudornanyt, Mar a jclenkori magyar lakossag tudornany inlnti erdeklodcsel vizsgcil6 szociologusoknak is feltiint, hogy az ezoterikus klubok eloadasat sokkal nagyobb hallgatoi letszamrnal es merhctet lentil C1cnkebb dial6gusnivoval miikodnek, mint a nyilvanos akademiai megsz61a lasok.

Az erdeklodok egesz egyszeroen oda mennek. Bojkottpolitika, de hatasos Ne csodalkozzunk hal, ha hazankban olY:ln a m{toszkutatas helyzcte, mint Mohamed kopors6jac: konyv: A demon es a papno vallastortencti 13nszek es kutat6in1ezet hilUl "konyv: A demon es a papno" szakagunk irodalommal. Hasonl6 a vallastortenesz pozici6ja: ha belill akar maradni a "hiva1alos valhis1udomciny" sovanyka, am anual biivoscbb koren. Ha az Olvas6 most mosolyog, ugy igaza van. A vall:iistortenesz is mosolyog ilyenkor, ha pcdig eleg clkolelezett, akkor kescruseg nclkill, es legfeljebb egy-egy almatlan ejszakajan otlik a szabad mitoszkutatas Hamarosan cJerkezik az ido, amikor a vallastortenet-ludomdn ' ax emberiseg spiritwiJis ujja 14 sziilete. Konyviink rnegjelcntetesevel az ismeretterjesztescn kivu] eppen ezt az uj,huma nizmust, az altalunk aranykor-forradalomnak nevezctt globalis vilagnezetl Irany valtas e1iikeszf1eset kivanjuk szolgalni. Halasak lehetiink az Eroknek, amiert eppen a jelenkor "itt es most"-jaban tolthetjuk napjainkat, hiszen egy vihigkorszakvaJtas - raadasul eppen eg ' Vaskor-Aranykor atmenct - szellemi 1anuikent bizony fiem mindennapi lehet6scg!

E megismetelhetetlen kaland atelesehez azonban meg kell crteniink, hogy a mito16gia elsosorban nem a ludomanyos katedrakra tartoz6 kutatasi temlet, hanem az emberiseg kozos szellcmi erotenyezoje, hiszcn a mito16gia alapveto, a modern tudomany altai meg fel nem ismert bolcsessege konyv: A demon es a papno tarol az Univerzumrol, annak bolyg6nk evmilliardos tor1enel merol, az ember fizik:llis es anyagfeletti szen'rendszereirol, cllS! Tarot, GraI-misztika, asztrozofia, teoz6fia, antropoz6fia. Kevesen gondolnak, am a mitol6gia kozvetlen gyakorlati - onismereti es terapias - jelleggel is "bevetheto" a jelenkor embere aftalanos lelki-szellemi teljcssege erdekcben; gondolunk itt a Magyamr szagon e sorok Wja altaI vezetett mitol6giai csakrameditaci6kra, illetve a m{tosz tenipia b mitikus szimb6lum1ecipia m6dszertanara es gyakorlati eredmenycire. Feher SZlgN. A Pluton Kntias: r llllU muve ben szerepld, a mltikus Atlasz tit an cs gycrmekci altal ur ulr Atlantrsz ily nuidon az Aranykor szlmboluma. ALelct- estudasalma az ezotcr iaban a gornbs zcrd tokcletesseger is rnegnyitvaniua. O nycivLl sLenlirats7. C'llt kci lC' lt. Hasal i:- nw!! Jelen konyv egyik fent cmlitett scmat scm koveti: ezek kozul ugyanis nernelyek kifejezetten a hagyomanykutato vag ' vallastortenesz olvas6k tovabblepteteset ce lozzak is ' Eliade harornkotetes rcmckmuvcml viszont ezuuai az abszolut nem szakrnabeli, am a nern anyagi vilagokbol credo informaciok szamara befogado Olvasot szeretnenk rnegszolitam, Az eddig megjclcnr mito16giai konyvek altal a ban kulturankent mutatjak he es beszelik el a mitoszokat.

Az egyetemes milol6gia kultur:ilis k E sorok ir6janak tobbszor volt alkaLma megtapasl. Valaki konnyeden ravagharna, hOIJY a megoldas a ket, kil lonb6z6 kulturilis tcrilleten jaclaS kollega egymassal val6 konzultalasa lenne 05 domb- es t6tusziigyben. A mitus7. Ezck a tanita. Ha valamit meg akarsz erteni, akkor milldenckcliittertened kelt a szobanforgo dologkeletkezesenek; mibenletet" - hang zik az europai bolcselet t6bbs7. A mitoszok vilaga az el6 es eleuelen dolgokeredetenek kerdesen tul szenvedelyes erdeklddessel foglalkozik a teljes letezes szarrnazasanak kerdeskoreval gorogiil ez az ontngenezis, a. A let ercdelenek vizsgalalan luI a mitol6gia jelleg zetcscn a kOvctkcz6. Ennel a problemanal a mitoszok gyakran alkalmanak az androgiin Osistcn jcJkc pet. S"lamos teremtesmitoszban a kett6ssegek elotti Tel;esseget egy ketnennl. A letrejolt ket fel - ikeristenek, ikcr-6sclvck vagy ikervil3. Hogyan keletkezett a ter? Hogyan keletkczett az ida? A mitoszok tanitAisaszerint a ter es az id6 megjeleneset egy tcridot, dimcnzi6kat nl! Ez az abszolut Kiindulo Orig6 rnegalkotasanak mlszteriumn. Szarnos mitosz dramai rnotivurnok kal abrazolja azt a folyarnatot, amikor a terernte istenseg kctscgbccsetten keresi a Kaosz feliileten az Elsa Szilard Pont megalkotasanak lehetoscgct - a leghlresebb czek k6ziil a Kalevala elbeszelese Ukko Istenrol, aki kacsa alakjaban hclyct keres az Ostengeren, ahol leszallhatna es lcrakhatna a vilag alsobb rendszcrelt magaban rejto tojasat.

Mclyck azoka folvamatok, amelyek elorevetitik a tcremleU vilag rnajdani meg scmmisuleset, azaz visszatereset a tererntes elotti kaotikus :illapotba? Nlelyek azok az crok, amelyek a rendezett vilag szerkezetct, muk6desel es fennallasat veszelycztetik? Ez a kerdeskor tulajdonkeppen az Istenharcokrol szolo fcjczct rniroszainak ertel met rnagyarazza meg. Altalanos allaspunl a mitologiaban, hogy a tcrcmtessel a Ka osz nem semmisul meg. Vannak mitoswk, amelyekben a teremtcs Yoltakeppen 32 androgiin. Am a szctv'a! Az archaikus kulturak ernberei rettegtek az olyan napokt61, oriiktol. Mis mito5Zokban viszont az istcnck altaI megalkololl vilagot a Kaosz regi uraJ. I1 a cella! A Nun sot et, Iortyogo, hullarnokut veto vcgtclensegeben boritotta be a teremtes cIotti rillapot teliess eget, rntgncmismeretlen rncheben titokzatos folyamat vette kczdctet, es az occanbol kiernelkcdett az Els6 Domb, a Mindenseg Kozepe. A Domb adott teret a voltakeppeni teremresnek, fara6koci nyelven konyv: A demon es a papno szep tepinek.

Forditotta: Szabo Judit Dionuszosz. Kiadoi szerkeszto: Molnar Mana Er6sz. Amulett es fatyol. Az aldozat. Lilith perspektivai. Cosmos Termeszetgyogyasz Kozpont. A rnelyseg. A kigyo, mint a' A konyv kiadasat az Europapier Hungary Kft. A kigyo, mint. Elso resz Lilith perspektivai Lilith mitosza Tapasztalatok a, Pillantas a tengelyre 86 Terhesseg r. Jgazi'' vagy "korrigalt" Lilith allasok megkeresese Tablazatok a Fekete Hold allasanak kiszamitasahoz A januar elsejei all as evenkent A napi allas kiszamitasa Bibliografia Szo- es fogalommagyarazat E tam a Lilithrd Gyakran nehea talmat. Ez azert nehez; sunken csak gunyos ledjuk ugy, hogy bese Lilithet, hogy tagadj'. A kepek kigunye teneteket, hogy segi Talan segitenek abb azaz, hogy konyv: A demon es a papno junk mind a logikan hosszu tavon is ossze kell tartanunk oketo is, ahogyan azt Lilith Gyakran tamaszk mint belso vilagunk el di valtozas fele. He Otestamentum mitos nis nagyobb hatast hagyornanyok. A r6l szen a deli emberek fe rol. Ez arra utal;l eroit, es arra, hogy a helyre. Amikor evekkel ezelott eloszor hallot­. E tam a Lilithrol, fellobbant bennem az a szikra, amely meg rna is ego Gyakran nehez volt rnegertetni masokkal a Lilithet, es a Fekete Hold tar­ talmat.

Ez azert nehez, mert a Lilithet nem lehet logikailag megerteni; erolkode­ sunken csak gunyosan mosolyog. A guny sebet ejt, s hogy ezt ne erezzuk, elfe­ ledjiik ugy, hogy besoroljuk a gunyolodok koze. Nehanyan ugy gunyoljak ki a Lilithet, hogy tagadjak jelentoseget. A kepek kigunyoljak a logika torvenyeit. Azert valasztottam kepeket es tor­ teneteket, hogy segitsegiikkel szemleletesebbe tegyem a Fekete Hold vilagat, Talan segitenek abban, hogy mindenki kialakithasson rola egy sajat, belso kepet, azaz, hogy onmagunkban tudjuk 6t elkepzelni. Nagyon fontos, hogy helyet ad­ junk mind a logikanak, mind a belso kepeknek, Ahhoz, hogy ezt a ket reszt hosszu tavon is osszekapcsoljuk, mindkettot becsiilniink kell, es egyensulyban kell tartanunk oket. Ha felborul az egyensuly, akkor felborul a ketto kapcsolata is, ahogyan azt Lilith es Adam mitosza mutatja. Gyakran tamaszkodom a mitologiara. Ha a mitoszokat ugy ertelmezzuk, mint belso vilagunk e16 kepeit, es el is fogadjuk, akkor mar uton vagyunk a vale­ di valtozas fele. Herman Weidelener szerint kulturanknak idonkent fontosabb az Otestamentum mitosza, mint a gorog mitoszok. Az otestamentumi mitosz ugya­ nis nagyobb hatast gyakorolt a nyugati emberek vallasos eletere, mint a gorog hagyornanyok. A foldkozi-tengeri mitoszokban gyakran elvesz a sotetseg, hi­ szen a deli emberek felnek a sotettol. Szivesebben beszelnek a nappalrol, a feny­ r A noi 01­ dalt a sotetseggel azonositottak. Ez vajon nem a mitoszainknak koszonheto? Az eszaki mitologia kellokeppen ertekeli a sotetseget, es hallgat a noi oldalra. Jellemzo, hogy ezek a mitoszok feledesbe meriiltek. Az eszaki mitoszokrol ke­ veset hallunk, de lassacskan megis kezdik visszaszoritani a gorog es a heber mi­ toszokat. Ez arra utal, hogy ujra meg kell tanulnunk helyesen ertekelni konyv: A demon es a papno sotetseg eroit, es arra, hogy a noi polust ismet vissza kell helyeznunk az 6t megilleto helyre. Lilith es Adam tortenete osi, heber mitosz.

Olyan tortenet, amelyet szivesen folytatnek. Azert hasznalom ezt fel a konyvben, hogy bemutassam a nemek osi harcat, Lilith felbukkanasa azt mutatja, hogy a mitosz veget most maskeppen kell elkepzelniink. A Fekete Hold aktualitasat az adja, hogy mindent, amit el­ nyomtunk, elfojtottunk magunkban, most integralnunk kell. A patriarchalis erte­ kek meginogtak. A szememre vethetik, hogy a gorog - azaz a nagyon "patriarchalis" - mito­ logiat arra hasznalom, hogy atdolgozzak egy regi patriarchalis, heber mitoszt, il­ letve arra, hogy jobban megertessem az olvasoval a noi oldal es a Fekete Hold lenyeget. Ennek a kovetkezo okai vannak. Az egyik: termeszetesen en is patri­ archatusban nottem fel, ezert jobban kiismerem magam a foldkozi-tengeri mito­ szokban. Ez az ok azonban nem nagyon tetszik nekem. A masik annal jobban: tetszik, ha. Az asztrologiai reszbe beepitettem azokat a mitoszokat es torteneteket, amelyeket mar kozzetettem az Astrologie Heute c. Sok olvaso megerositette, hogy nagyon jol tudott azonosulni a tortenetekkel. Ezert haszna­ lorn fel ezeket ismet. Koszonetet mondok mindem kliensemnek es tanitvanyom­ nak, akik szemelyes tapasztalataikat a rendelkezesemre bocsatottak. E nelkiil a konyv nagyon hianyos lenne. Kiilon koszonet illeti azokat, akik megengedtek, hogy peldakent kozoljem esetiiket. Koszonetet mondok tovabba Ethel Vogel­ sangnak, aki batoritott, hogy irjam meg e konyvet. A komyezetemben levo em­ berek - kulonosen Petra - pedig abban tamogattak, hogy ne veszitsem el a len­ diiletemet.

Nagyon koszonoml. A patriarchalis erte­ Eiso resz. Sok olvas6 · etekkel. Ezert haszna­ emnek es tanitvanyorn­ ocsatottak. Lsten a sajat kepe. Elohim szonak van' hogy az androgiin r kepere A nem androgiin. Eth nek egyedul", es teremtett neki egy not - hozza hasonloan - a foldbol, legtobbszor Jahvev es Lilithnek nevezte el. Azok azonban hamarosan veszekedni kezdtek. A no igy szolt a ferfihoz: nem akarok alattad lenni. A ferfi azt mondta: nem aka­ istenkep es az Atyai. A no igy valaszolt: egyformak vagyunk, mivel mindketten a foldbol vetet­ Vajon Lilith, tiink. De nem hallgattak egymasra, Amikor Lilith rajott erre, kimondta Isten ku­ hogy Isten es az e lonleges nevet, es felemelkedett a levegobe. Erre a minden­ mielott elment. Ki hato Isten - aldott legyen - azonnal utana kuldott harem angyalt, hogy hozzak mondhatatlan neve. A Mindenhato - aldott legyen - igy szolt Adamhoz: ha vissza akar jonni, masabb titkat. Vajon rendben van. Ha azonban nem, akkor naponta fog meghalni szaz fia. Az angya­ Ha valaki a neven ,­ 10k utolertek Lilithet annak a nagy viznek a melyen, amibe az egyiptomiak an­ hogy megvan benn'" nak idejen belefulladtak. Kozoltek vele Isten szavait. Lilith azonban igy szolt: Miert? Csak ta hagyjatok engem, mert csak azert lettem teremtve "a miert vagyok Amikor azok meghallottak, hogy mit hogy azt mondjak mond, el akartak fogni. Jcameaban'', akkor nem lesz visszaterest, atenges hatalmam a gyermek felett - es elvallalta, hogy naponta szaz fia haljon meg.

Jelket" is jelenthet. Innen ered az, hogy a kisgyerekek kameajaba beirjuk Azt mondjak h a nevet, Amikor ezt meglatja, akkor eszebe jut igerete, es a gyerek meggyo­ Evaval beszeljen, S gyul.! Lilithnek kapcsola. Jsten a sajat kepere teremtette az embert, ferfinak es nonek. A te­ remtesmitoszban ez az Isten, aki az embert sajat kepere teremtette, Elohim. Az Elohim sz6nak van egy konyv: A demon es a papno es egy nonemti szogyoke, es azt mondhatjuk, hogy az androgiin Isten teremtette az elsf embertferfinak es nonek. Nem jo az ember­ nem androgiin. Ethel Vogelsang ezt irja; "A Biblia tovabbi reszeiben Elohimot asonloan - a foldbol, legtobbsziir Jahveval helyettesitik, a maszkulin El istennel. Amikor "Konyv: A demon es a papno" Sira fel­ veszekedni kezdtek. Az androgiin azt mondta: nem aka­ istenkep es az Atyaisten kepenek megkiilonboztetese donto tenyezo Ben Sira mi­ alul maradj, en pedig toszanak megerteseben. Lilithnek tudasa volt - es bemutatta tudasat es hatalmat, ,tolem. EITe a minden­ mielott elment. Kiejtette Isten kulonlegcs nevet. Honnan ismerte? Jsten ki­ angyalt, hogy hozzak mondhatatlan nevenek" kiejtesevel megmutatta, hogy tudja a teremtes leghatal­ : ha vissza akar jonni, masabb titkat. Vajon az ember elveszitette ezt a tudast azzal, hogy Lilith elment? Az angya­ Ha valaki a neven szolitja, illetve megeskiiszik egy istensegre, az azt jelenti, Ibe az egyiptomiak an­ hogy megvan benneannak a tudasa es hatalma, amit fel is tud hasznalni.