Konyv: Az XML-kezikonyv:


Konyv: Az XML-kezikonyv:

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 240312926
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,18

MAGYARÁZAT:Konyv: Az XML-kezikonyv:

A könyv világos, precíz magyarázatai, jól áttekinthető szerkezete segít eligazodni az XML -világában. Azok a programozók, elemzők, tanácsadók, akik XML -adatok és dokumentumok feldolgozásával átvitelével és közzétételével foglalkoznak, minden kérdésükre választ kapnak. A könyvből megtanulható az XML működése is. Neil Bradley az XML -kézikönyv első és második kiadásának sikerére építve aktualizálta a könyv anyagát: részletesen tárgyalja az XML as megjelenését követő időszakban keletkezett kiegészítő szabványokat. Az XML -szabványokkal foglalkozó alapfejezetek mellett a könyv nagy figyelmet fordít a WC3 által kifejlesztett többi szabványra, és a két legfontosabb alkalmazási területre, a kiadványszerkesztésre és az adatcserére is. Az XML -kézikönyv részletes leírást konyv: Az XML-kezikonyv: az XML minden egyes funkciójáról, nem feltételez HTML vagy SGML -előismereteket, szintaxistérképet közöl a szabvány részletes tanulmányozásához, amely szemlélteti a szabvány építőelemeit és köztük meglevő kapcsolatokat, részletes szószedetet tartalmaz, bemutatja az XML -katalóguskészítés, -feldolgozás, -összekapcsolás és -stílusba rendezés kapcsolódó szabványait. Konyv: Az XML-kezikonyv: köszönhetően lehetővé vált, hogy szélesebb rétegek ismerkedjenek meg a legnépszerűbb mobilplatformokkal, és naprakész tudásuk legyen a legújabb technológiákat illetően.

Évente csak az egyetemről több mint hallgató vesz részt a kurzusaikon. Az Amorg tagjai a tanszék népszerű Alkalmazott Informatika sorozatának keretében ezúttal egy hiánypótló művel lepik meg az okostelefonok fejlesztése iránt érdeklődőket. Bátran állíthatjuk, hogy Android platform világszinten az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb mobilplatformmá nőtte ki magát, éppen ezért a könyv elolvasásával megszerezhető ismeretek hosszú távú tudást jelentenek a felhasználók számára. A könyv elején a mobilpiac aktuális állapota és az Android platform története jelenik meg, ezt az Android különféle technológiáinak ismertetése követi. Megismerhető az Android platform szerkezete, az alkalmazáskomponensek szerepe, illetve részletesen megismerhető a felhasználói felület készítése, valamint olyan technikai részletek, mint a komponensközi kommunikáció, a perzisztenciatámogatás, a helymeghatározás és a térképkezelés, az alacsony és a magas szintű hálózati kommunikáció, valamint a kapcsolódó technikák, a multimédia-kezelés, a személyes adatok kezelése, az Android szolgáltatásmodellje, a szenzorok támogatása, sőt a natív programozás is. A könyv végén megtalálhatók a legújabb Android platform által bevezetett technológiai újdonságok, továbbá a mindenütt foglalkozik a táblagépekre irányuló fejlesztésekkel is. Az egyes fejezetek kiemelt figyelmet fordítanak a megértést segítő példákra és gyakran az olyan megoldásokra is, amelyek önálló alkalmazásként is megállnák a helyüket. A könyv szerzői az Android platformmal már a legelső SDK megjelenése óta foglalkoznak, szaktudásukat állandóan szinten tartják, és folyamatos résztvevői a hazai és nemzetközi ipari kutatásoknak és fejlesztéseknek, így széles konyv: Az XML-kezikonyv: tapasztalattal rendelkeznek.

A könyv gondosan válogatott témakörei, szakszerű szerkesztése és a válogatott példák lehetővé teszik, hogy a mindennapi munka során is alkalmazhassuk, és a részletes magyarázatok segítségével a technológia működését is könnyen megérthessük. A szerzők törekedtek arra, hogy a könyvben szereplő kódrészek használatát lehetőség szerint önálló alkalmazásokon keresztül is bemutassák, ezek a példák az előszóban található hivatkozáson keresztül érhetők el. A leckék egymásra épülnek, közérthetőek és lépésről lépésre vezetnek, hogy "konyv: Az XML-kezikonyv:" alapoktól kezdve sajátíthassuk el a Java-programozás művészetét. A lépésről lépésre haladó gyakorlatok gondosan végigvezetnek bennünket a leggyakoribb feladatokon. A kérdések és válaszok minden fejezet végén segítenek ellenőrizni a tudásunkat. A megjegyzések és tippek rövidebb módszerekre és megoldásokra világítanak rá, és segítenek kikerülni a lehetséges nehézségeket. Tanuljuk meg Megtanulhatjuk, milyen eszközöket és mikor kell alkalmazni ahhoz, hogy világos, bővíthető, karbantartható és stabil XML kódot írjunk. Hogyan írjunk a névtérelőtagoktól független DTD-ket? Mi az, amit a nyelvi elemzők megbízhatóan jelentenek, és mi az, amit nem? Melyik sémanyelv a legmegfelelőbb egy adott munkához? Milyen API-t használjunk, hogy a legnagyobb sebességet és a legkisebb méretet érjük el? Mit tehetünk a DTD-k, illetve a sémák gyors és megbízható eléréséért anélkül, hogy csökkenne a dokumentum hordozhatósága? Lehet, hogy az XML túl terjengős az adott alkalmazáshoz? Elliotte Rusty Harold 50 hasznos alapszabályt ír le, konyv: Az XML-kezikonyv: valós életből merített példák alapján. Magával ragadó, könnyen érthető stílusban mutatja be, hogyan lehet fejlesztési időt nyerni, és egyúttal jobb XML kódot készíteni. Szabadon hozzáférhető konyv: Az XML-kezikonyv:, ingyenessége és az interneten szétszórtan dolgozó önkéntes fejlesztők lelkesedése az elmúlt több mint tíz évben éretté tette arra, hogy az ipari alkalmazások megbízhatósági követelményeinek eleget tegyen.

Bányász Gábor és Levendovszky Tihamér - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Konyv: Az XML-kezikonyv: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Alkalmazott Informatika csoportjának munkatársai - oktatóként jelentős szerepet vállalnak az említett szakemberek képzésében. Ebben a könyv­ben azzal fog­lal­ko­zunk, ho­gyan mű­kö­dik egy for­dí­tó­prog­ram, ho­gyan fe­de­zi fel a for­rás­prog­ram hi­bá­it, és ho­gyan ké­szí­ti el a for­rás­prog­ram­ból a fut­tat­ha­tó tárgy­kó­dot. Ezzel nem­csak az a cé­lunk, konyv: Az XML-kezikonyv: a for­dí­tó­prog­ra­mok belső vi­lá­gát meg­vi­lá­gít­suk, hanem az is, hogy a prog­ra­mo­zó, is­mer­ve a for­dí­tás al­go­rit­mu­sa­it, ezt az in­for­má­ci­ót fel­hasz­nál­va jobb, ha­té­ko­nyabb prog­ra­mot tud­jon írni. A könyv­ben az im­pe­ra­tív prog­ram­nyel­vek for­dí­tá­si mód­sze­re­it vizs­gál­juk. Elő­ször meg­ad­juk a for­dí­tó­prog­ra­mok szer­ke­ze­tét, majd rész­le­te­sen ta­nul­má­nyoz­zuk a for­dí­tó­prog­ra­mok rész­egy­sé­ge­it. A kötet az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Konyv: Az XML-kezikonyv: Karán tar­tott For­dí­tó­prog­ra­mok tan­tárgy elő­adá­sa­i­nak anya­gá­ra épül.

El­ső­sor­ban azok­nak az egye­te­mis­ták­nak és fő­is­ko­lá­sok­nak ké­szült, akik a ma­gyar­or­szá­gi és a ha­tá­ron túli ma­gyar tan­nyel­vű tu­do­mány­egye­te­me­ken For­dí­tó­prog­ra­mok té­má­jú elő­adá­so­kat hall­gat­nak. Egyetlen információs rendszer sem tud azonban mindent, ezért kiegészítésként gyakran kényszerülünk a konyv: Az XML-kezikonyv: használatára. Ezek segítségével megoldhatunk önálló feladatokat, vagy más rendszerekhez illesztve további elemzéseket végezhetünk velük. Táblázatkezelés felsőfokon című könyvünket azért készítettük, hogy nagyobb hatékonysággal használhassuk ki az e programban rejlő lehetőségeket. A könyv használatához feltételezzük a táblázatkezelés középfokú ismeretét. Aki ezzel még nem rendelkezik, annak ajánljuk alábbi alap- és középfokú táblázatkezelési ismeretekkel foglalkozó könyveinket: Táblázatkezelési ismeretek A Táblázatkezelési ismeretek B A mindennapi számítástechnikai feladatok megoldásához javasolt további kiadványaink: Adatbázis-kezelési alapismeretek A Bevezetés a rendszerelemzésbe Szövegszerkesztési ismeretek A Szövegszerkesztési ismeretek B Prezentáció és grafika A prezentációkészítés elméleti alapjai.

Szabványos változatát még a hetvenes évek elején alakították ki tudományos és műszaki célokra. Számos interpretációja létezik a legkülönbözőbb gépkategóriákhoz. Kötetünk évek óta kedvelt tankönyv a Pascal nyelvvel ismerkedők konyv: Az XML-kezikonyv:. A kezdeti lépésektől kezdve a nyelvi szabályokat bemutató példákon keresztül vezet el a biztonságos Pascal nyelvi programozáshoz. Ez az új kiadás a korábbi nagygépes implementációk helyett a korszerű Turbo Pascal bemutatásával zárul. Mark Summerfield, az egyik legismertebb Python-programozó most bemutatja, hogyan írhatunk olyan kódot, amely teljes mértékben kihasználja a Python 3 képességeit. A Python 3 programozás — az első könyv, amely konyv: Az XML-kezikonyv: a Python 3 szemszögéből íródott — összegyűjti mindazt a tudást, ami a programok írásához, a szabványos vagy külső Python 3-könyvtárak használatához, illetve a saját könyvtármodulok készítéséhez szükséges. Summerfield sok éves Python-tapasztalatára alapozva páratlan betekintést nyújt a Python 3 nyelvű fejlesztésbe. Ezekre az alapelemekre építve aztán új témakörökkel ismertet meg minket, amelyek elmélyítik a gyakorlati tudásunkat — egyszerre egy fogalmat és egy gyakorlati példát tárgyalva. The RTFM contains the basic syntax for commonly used Linux and Windows command line tools, but it also encapsulates unique use cases for powerful tools such as Python and Windows PowerShell.

The RTFM will repeatedly save you time looking up the hard to remember Windows nuances such as Windows wmic and dsquery command line tools, key registry values, scheduled tasks syntax, startup locations and Windows scripting. More importantly, it should teach you some new Red Team techniques. A 10 esztendő alatt ez az egyszerű programozási nyelv a világ egyik felét meghatározó technológiává nőtte ki magát. Ahhoz azonban, hogy a valós igényeknek megfelelő megoldások szülessenek, nem elegendő az a professzionális osztálygyűjtemény, amely a Java 2 platformokon keresztül J2SE, J2EE rendelkezésünkre áll. Minden technológiai megoldás feltételezi a Java nyelv alapjainak és alapvető osztályainak Java API készségszintű ismeretét. A legtöbb magyar nyelven megjelent Java szakkönyv nagyvonalúan kezeli ezeket a részeket, és a különböző Java technológiákra helyezi a hangsúlyt. Mások a Java nyelvet csupán eszköznek tekintik ahhoz, hogy az objektum-orientált programozást magyarázzák, megint mások pedig az UML leírónyelvvel kapcsolják össze. Az eredmény - amit az oktatási tapasztalatunk is igazol - hogy a gazdag szakkönyvkínálat ellenére a kezdő programozók nehezen sajátítják el a Java nyelvet. Az "Együtt könnyebb a programozás - Java" könyv az alapoktól indulva, a szöveges és grafikus felületű alkalmazásokon át, a HTML-oldalakba ágyazott kisalkalmazások konyv: Az XML-kezikonyv: viszi el az olvasót. Részleteiben is megismerhetjük a Python egyedülálló képességeit, programfejlesztést segítő különleges tulajdonságait, többek között a beépített adatszerkezeteket vagy a dinamikus típushozzárendelést.

Kevin C. A Ruby programozási nyelvben Ruby-parancsfájlokat elemzünk. Megvizsgáljuk a kódok működését, az általuk szemléltetett elveket, valamint ötleteket adunk a parancsfájlok igényeink szerinti testreszabásához. Baird példái bemutatják a nyelv alapvető szolgáltatásait konyv: Az XML-kezikonyv: az öröklés, az egységbe zárás, a magasabb szintű függvények és az konyv: Az XML-kezikonyv:és ezzel egyidejűleg bonyolult problémákat oldanak meg úgymint XML-ellenőrzés, kétnyelvű programok és parancssori felhasználói felületek létrehozása. A fejezetek egymásra épülnek; a könyvbeli tájékozódás megkönnyítésére a kulcsfogalmak a margón kiemelve is szerepelnek. A könyvből megtanulhatjuk: az interaktív Ruby héj használatát irb a nyelv alapszolgáltatásainak elsajátításához. Elsősorban azoknak szól, akik még nem próbálkoztak programírással. Konyv: Az XML-kezikonyv: Quick Basic programozási nyelv része a DOS operációs rendszernek, s ahogy már a neve is mutatja, a magas szintű programozási nyelvek közül a legegyszerűbb. Különösebb előkészületek nélkül már működő programokat írhatunk segítségével. Sokan feltették már azt a kérdést, hogy manapság, amikor szinte minden problémára létezik szoftver, kell-e programozási ismeret azoknak, akik nem profi programozók. A válasz az, hogy nem, de ha valakit már egy kicsit is érdekel a számítógépe, annak melegen ajánlható, hiszen segít abban, hogy egy kicsit jobban megismerhessük és megérthessük gépünk "lelkivilágát". Mindezen felül a programok írása megtanít bennünket sok olyasmire - logikus gondolkodásra, pontos tervezésre, a kis részletek el nem hanyagolására, stb. A könyv csoportos munkánál tanári kézikönyvként is szolgálhat, de az otthoni, egyéni tanulás sem okoz gondot a segítségével. Reméljük, mindenki talál benne érdekes és hasznos feladatokat, hiszen célunk az volt, hogy a kezdőkkel megszerettessük a programírást és ne legyen elriasztó sem a fogalmazás, sem a feladatok.

A programozás nagyon jó és kreatív játéknak is tekinthető. Megjelenésével a Microsoft technológiákon alapuló fejlesztés a következő evolúciós fázisba lépett, ami alapjaiban változtatja meg az eddigi szoftverkészítési folyamatokat. Ez a kötet egy teljes, a. NET platformot lefedő sorozat első részeként a teljes technológia alapjaival foglalkozik, bemutatja a futtatókörnyezetet és az alaposztálykönyvtár leggyakrabban használt komponenseit. A mű nagyon széles fejlesztői réteget céloz meg, így mindenkinek - a kezdő programozóktól egészen a gyakorlott fejlesztőkig - tud újat, érdekeset mutatni. Megvalósult, sikeres projektekre és az egyetemi oktatásban szerzett tapasztalatokra támaszkodva az első kötet végigvezeti az Olvasót a keretrendszer minden lényeges területén, kezdve az objektumorientált szemlélet bemutatásától a futtatókörnyezet főbb funkcióinak ismertetésén keresztül, a leggyakrabban használt alaposztályok gyakorlati alkalmazásáig. A futtatókörnyezet bemutatása mélyebb technológiai információkat is tartalmaz, amelyek a gyakorlottabb fejlesztők számára is érdekességet jelenthetnek - a jobb átláthatóság kedvéért ezek a fejezetek külön jelölést kaptak. You get clear solutions for handling issues with everything from markup semantics, web forms, and audio and video elements to related technologies such as geolocation and rich JavaScript APIs.

Each informative recipe includes sample code and a detailed discussion on why and how the solution works. Perfect for intermediate to advanced web and mobile web developers, this handy book lets you choose the HTML5 features that work for you—and helps you experiment with the rest. Tondo - S. Megoldásokat mutat be Brian W. Kernighan és Dennis M. Ritchie A C programozási nyel című könyvének Műszaki Könyvkiadó, példafeladataihoz. A könyvre a továbbiakban K-R néven hivatkozunk. A C programozási gyakorlatok figyelmes tanulmányozása - együtt a K-R könyvvel - elvezeti az Olvasót a C programozási nyelv megértéséhez és jól használható programozási fogásokra tanít. Tanulási módszerként azt ajánljuk az Olvasónak, hogy a K-R könyvből tanulja a C nyelvet, dolgozza ki az ott közölt gyakorlatokat, majd tanulmányozza a jelen könyvben közölt megoldásokat, majd tanulmányozza a jelen könyvben közölt megoldásokat. A megoldások kidolgozása során ügyeltünk arra, hogy csak olyan C nyelvi elemeket használjunk fel, amelyek a feladat K-R könyvbeli megjelenésének helyén már ismertek. Célunk az volt, hogy a K-R könyvvel együtt haladjunk. A későbbiekben, amikor az Olvasó már többet tud a nyelvről, bizonyosan a közölteknél jobb megoldásokat is fog majd találni. Például mindaddig, amíg az if kifejezés 1.

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Életmód, egészség Egészséges életmód, egészséges lélek. Üdv rendezett életed első napján! A környezeted nagyban befolyásolja hangulatodat és hatékonyságodat, a káosz, a szervezetlenség pedig kihat az életed minden területére. Viszkok Fruzsi, a közkedvelt vlogger átfogó önfejlesztő és életvezetési könyvében megmutatja, hogyan tehetsz rendet az otthonodban és a gondolataidban egyaránt. A konyha, a A konyha, a ruhásszekrény rendszerezésével, a feladatok rangsorolásával, a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésével végre elegendő időd jut mindenre, és harmóniát teremthetsz a mindennapokban. A hasznos tanácsok és a jól bevált tippek segítenek céljaid elérésében, a felesleges stressztől megszabadulva pedig azt az életet élheted, amire mindig is vágytál. Többször jártam már Fruzsinál, és mindig lenyűgöz a harmónia, amit az otthona áraszt. A konyv: Az XML-kezikonyv: most mindent megértettem. Számos hasznos tanács, praktikus lista és inspiráló fotó segít, hogy ne csak a környezetünk, de konyv: Az XML-kezikonyv: életünk is rendezett lehessen.

Évek óta takarózom azzal, hogy "a zseni átlát a káoszon", de be kell látnom, ez önbecsapás. Olvasás közben azon kaptam magam, hogy kedvem támadt szelektálni, rendszerezni és kidobálni azt, ami felesleges. Fruzsi lett az én első számú önszervezés-szakértőm! Szabados Ágnes, híradós műsorvezető, szerkesztő-riporter, újságíró, olvasásnépszerűsítő aktivista. Budapest, III. Budapest, II. Ellenőrizze a készletet az Önhöz közeli üzleteinkben, kattintson az engedélyezéshez. Szállítás: munkanap Akár ingyen szállítással. A termék megvásárlásával kapható: pont. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és "konyv: Az XML-kezikonyv:" át rendelését szállítási díj nélkül, akár konyv: Az XML-kezikonyv: nap alatt! Budapest, VIII. Budapest, VII. Budapest, VI. Budapest, XIII. Budapest XII. Budapest, XI. Budapest, XIV. Budapest, XIX. Budapest, X. Budapest, XV. Budapest, XXII. Budapest, XXI. Libri Alba Plaza Könyvesbolt. Libri Balaton Plaza Könyvesbolt. Libri Budaörs Könyvesbolt. Libri Csaba Center Könyvesbolt. Libri Debrecen Fórum Könyvesbolt. Libri Dunaújváros Könyvesbolt. Libri Eger Könyvesbolt.

Libri Győr Árkád Könyvesbolt. Libri Győr Könyvesbolt. Libri Győr Plaza Könyvesbolt. Libri Kaposvár Könyvesbolt. Libri Kaposvár Plaza Könyvesbolt. Libri Malom Könyvesbolt, Kecskemét. Libri Miskolc Könyvesbolt. Libri Miskolc Plaza Könyvesbolt. Libri Nagykanizsa Könyvesbolt. Libri Nyíregyháza Korzó Könyvesbolt. Libri Nyír Plaza Könyvesbolt. Libri Pécs Könyvesbolt. Libri Pécs Plaza Könyvesbolt. Libri Salgótarján Könyvesbolt. Libri Sopron Plaza Könyvesbolt. Libri Szeged Árkád könyvesbolt. Libri Szeged Plaza Könyvesbolt. Libri Székesfehérvár Könyvesbolt. Libri Szolnok Könyvesbolt. Libri Szolnok Plaza Könyvesbolt. Libri Szombathely Könyvesbolt. Libri Szombathely Savaria Plaza Könyvesbolt. Libri Tatabánya Könyvesbolt. Libri Veszprém Könyvesbolt. Libri Zala Plaza Könyvesbolt. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. Tedd rendbe az életed! Viszkok Fruzsi. Törzsvásárlóként: pont. Az éhes lélek gyógyítása Lukács Liza. Atomi szokások James Clear. Lakatos Péter. Lélegzet James Nestor. Teljes lista. A mi történetünk - fiamnak. A mi történetünk - lányomnak. Mozgásban az elme Barbara Tversky. Döntéshozatali csapdák Olivier Sibony. Csak kreatívan! John Cleese. Gondold újra! Adam Grant. HVG Könyvek. Kívánságlistához adom. Események