Konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor


Konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 736344665
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,63

MAGYARÁZAT:Konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor

Pontosság ellenőrzött. A Vidám Könyvtár egy A Wikipédiából, a konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Ez a szócikk az — közötti sorozatról szól. Hasonló címmel lásd még: Vidám könyvtár egyértelműsítő lap. Nem tévesztendő össze a következővel: Vidám Könyvek. Vidám Könyvtár könyvsorozat Szerző több szerző Első kiadásának időpontja kb. Humor a bűnben. Megtörtént viccek. Pesti anekdoták. Szomaházy István bevezetőjével. Budapesti erkölcsök. Színházi historiák. Furcsa alakok. Pesti krónika. Irták: Pásztor Árpád. Szomaházy István, Tábori Kornél. A jó vidék. Humor a politikában. A mester. Kún Andor: Politikusok pongyolában. Víg esetek híres férfiakról. Anekdoták, víg esetek autón, hajón, villamoson, fürdőhelyen, vasutako Bródy Miksa: Mozi vászon nélkül. Tábori Kornél—Székely Vladimir: A nevető justicia. Bródy Miksa—Tábori Kornél: Rp: 50 víg eset orvosokról és páciensekről. Adorján Andor—Tábori Kornél: Írók és firkászok víg esetei. Nagy Endre—Tábori Kornél: Festők, szobrászok víg esetei. Bródy Miksa—Tábori Kornél: Katonáék. A királytól a közvitézig. Víg esetek. Bródy Miksa—Tábori Kornél: Kaszárnya konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor harctér. Szomaházy István—Tábori Kornél: Hadihumor. Szini Gyula—Tábori Kornél: Híres emberek anekdotái. Rákosi Viktor [Sipulusz]: Fantasztikus történetek. Mikszáth Kálmán: Anekdoták. Rákosi Viktor [Sipulusz]: Derűs históriák. Kategória : Magyar szépirodalmi könyvsorozatok es évek. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra?

Linkek hozzáadása. A Magyar Kiviteli és Csomagszállító Rt.

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Home Explore Login Signup. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Legjobb zsugás a pasaréti galeriből. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Embed Size px. Start on. "Konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor" related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Like Liked. Arany Tibor. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Be the first to like this. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Legjobb zsugás a pasaréti galeriből 1. A napokban kis csoma- got konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor a postás, a feladó ifj. Fekete István Chicagó- ból! Rögtön gondoltam, új könyve érkezett, amelyrõl beszámolót szoktam írni. Ezt most nem teszem. A kö- tet címe: Bridzsezzünk, mo- solyogjunk, tanuljunk! A Magyarországon a Ze- nit könyvek sorozatában megjelent kötet ára fo- rint, amerikai viszonyok kö- zött nem drága, a baj csak az, hogy nem tudok bri- dzsezni. Mégis beleolvas- tam,ugyanis,akiemelt,szá- momra érthetetlen partik közé viccek vannak szer- kesztve, amelyre rögtön a kötet bevezetõjében felhívja a figyelmet az író. Ezértegy- általán nem meglepõ, hogy a derék rabbit nagyon elke- serítette és felháborította fia rebellis viselkedése. Arnold ugyanis nemcsak rabbi nem lett, hanem még keresztény lányt is vett feleségül. Csalódásátésharagjátajó atya úgy fejezte ki, hogy kita- gadta egyetlen fiát. Arnold azonban a történtek ellenére is ragaszkodott a vallásához. Aközelkétméteres,fesselekt- romérnök egyetemistakorá- ban, majd késõbb is elsõ osz- tályú kosárlabda-játékos volt. Örök vidám, melegszívû férfi lévén, az irigyein kívül min- denki szerette. Felesége — született báró Pápay Anikó — becenevén Ani — filigrán, nagyon szép arcú és kedves természetû nõ volt.

Olyan kicsi, hogy magas sarkú cipõben is leg- feljebb langaléta férje válláig ért. Imádta Arnoldot, és ez az érzés kölcsönös volt. Természetesen Anika év- századok óta katolikus, arisztokrata családját sem tetteboldoggáezaházasság, õt azonban nem tagadták ki. Látva, kislányuk milyen szép és boldog, esküvõjük után hónapokon belül na- gyon megszerették Adonisz- alkatú vejüket. Anika hithû katolikus volt, és mivel férjével min- denben jól megértették egy- mást, a vallás kérdésében is megegyeztek. Szombaton együtt mentek a zsinagóga szertartásaira, vasárnap pe- dig a katolikus templom mi- séjére. Gyermektelenek voltak, és a szívükben lévõ gyengédsé- get, melegséget, szeretetet mind egymásnak adták. Há- zasságuk nemcsak boldog, hanem súrlódásmentes is volt. Kivéve, amikor heti egy- két — nyugdíjas éveikben két- három — alkalommal bridzs- estéiken partnerek voltak. A közel négy évtizedig konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor rendszeres partik har- madik tagja — Mezõtúry Gyõzõ — sikeres ügyvéd és még sikeresebb tõzsde- spekuláns volt. Igazi jó barát lévénGotliebetisgazdagem- berré tette, akivel elsõ gim- nazista koruk óta szinte test- vérek voltak. Az ügyvéd felesége, Sütz Kamilla,becenevénKami,re- formátus püspök lánya volt ésérthetõennagyonvallásos.

Ezért senki sem helyeselte az ateizmusát gyakran és köte- kedõen hangoztató Mezõtúryval kötött házassá- gát. Sem a családja, sem a barátai. Még kevésbé értették a férje iránt érzett szerelmét. Egy világ választotta el õket egymástól: Mezõtúry köpcös, korán kopaszodó, az átlagosnál csúnyább férfi volt, Kamilla pedig igazi szépségnek számított. Lánykorában még több ki- sebb szépségversenyt is meg- nyert. Néhány centivel maga- sabb volt férjénél, aki ezért kénytelen volt méregdrága, emelt talpú lábbeliket csinál- tatni magának Németor- szágban dollá- rértamelyek tíz centivel megmagasították. Így aztán centis magasságából büszke önteltséggel nézte a világot. Mezõtúryéknakkétgyere- kük született, egy fiú és egy lány,akikmindkettenapjuk szakmájátfolytatták,sikeres ügyvédek voltak. A bridzspartnerek szinte testvérként szerették egy- mást. Mindig együtt jártak nyaralni, együtt konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor szerte a nagyvilágban, együtt karácsonyoztak, szil- vesztereztek Barátságuk már Buda- pesten elkezdõdött. Az os szabadságharc bukása után együtt disszidáltak és kerültek New Yorkba. A vá- rosban Gotleibnek és Sütz Kamillának is jómódú roko- nai éltek, akik szponzorál- ták õket. Amintegyenesbekerültaz életük, felváltva, hol az egyi- küknél, hol a másikuknál, hetente egyszer-kétszer össze- ültek bridzselni. Fekete Pis- tával még azokat a kártyajá- tékokat — ulti és römi — sem játszom szívesen, amelye- ketjóltudok szerintem ját- szani. Ugyanis állandóan tanít játék közben, miközben magyarázza, hogy milyen pancser módon játszom, például az ultit, a römiben pedig kizárólag azért nye- rek, mert állandóan két jo- ker van nálam. Néha elõveszem a kis fe- kete noteszomat, amelyet még Magyarországról hoz- tam magammal.

Abban vannak a kártyaadósságok, amelyek õszén lettek felírva. Kicsit szomorú is va- gyok, amikor a névsort né- zem. Cila — Vajda László —, a Pénzügyõr ificsapat balösz- szekötõje6forintés30fillér- rel tartozott. Purgás — Purgai Sándor —, acsapattartalékjátékosa,20 forinttal volt felírva — õ ott- hon maradt a forradalom után, és évekkel ezelõtt meghalt. Egy ideig nem hallottunk fe- lõlük, nejem szólt, hívd fel a Pistát. Idegen hang szólt bele a készülék- be, angolul kérdeztem, ami- kor rájöttem, Anikóval be- szélek, aki közölte, Pista el- hunyt. Ennek már bizonyá- ra van éve. Kefe, Öcsi — ifj. Fekete Ist- vánbeceneveiközülazelsõt asuliban,amásodikatacsa- ládban és legközelebbi bará- ti körében használták és használják ma is. Kefe jobbhalf volt a Pénz- ügyõr ifiben, rettentõ szor- galmas, gyors játékos, aki képtelen volt elfogadni, ha bárkilazsáltacsapatban. Pe- dig ez a csatárokkal elég sû- rûn elõfordult. Lelkesen ve- zette a labdát a csatárok felé, azok undorral elfordultak elõle, gólos vezetés után nem akartak harcolni újabb gólért. Szomorúan sorolom a többieket: Sanyika — Török Sándor — a noteszom szerint 11 forinttal tartozott.

A forra- dalom után Nyugat-Német- országba ment, Karlsru- hében élt. Egy ideig levelez- tünk, aztán az is megsza- kadt, úgy emlékszem, egy pék lányát vette feleségül, magavezettekésõbbazüzle- tet. Évekkel ezelõtt az inter- neten megtaláltam a Karlsru- hei Magyar Clubot, írtam az elnöknek, aki közölte, bará- tom már nyolc éve elhunyt. Slezák — Salinger György — 31 forinttal lógott, amikor utoljára vertük a blattot. Slezák fiatalabb volt nálunk, szintén a Pénzügyõr ifiben játszott, a 'es években ta- lálkoztunk, mesélte, hogy egy alkalommal az ifik kö- zött leradírozta az Albert Flórit, a Fradi sokszoros vá- logatott centerét a pályáról. Azóta nem tudok róla sem- mit. Tomi — Gábor Tamás —, a Tokióban olimpiai bajnok- ságot nyert magyar párbaj- tõrvívó csapat tagja a Pasa- réti út közelében lévõ Nap- raforgó utcában lakott, éve- kig velünk focizott estén- ként a Pénzügyõr-pályán. Hirschler Gyuri egy ideig Kanadában, Torontó- ban lakott, majd tudomá- som szerint Floridába költö- zött. Mindenesetre úgy lát- szik, hogy a galeribõl már csak Fekete Konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor és én va- gyunk életben, ja, igen, és még a Totyesz — Tóth Árpád —, az ificsapat balszélsõje, aki 'ban szintén disszi- dált, de késõbb hazament. Totyesz nem vett részt a kártyapartikban, ezért adós- sága sincs a kis fekete note- szomban. Joggal kérdezheti az olva- só, vajon miért írtam le eze- ket a dolgokat, az ok egysze- rû, konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor akartam kilyukadni, hogy Fekete Pista barátom- mal képtelen vagyok ultizni. Römizni azért nem, mert jo- ker nélkül nem vagyok haj- landó játszani, ultizni "konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor" kizá- rólag akkor, ha nem tanít ál- landóan betli közben, de azt sem vagyok hajlandó elvisel- ni, amikor lehülyéz, mert — szerinte — rossz lappal indul- tam a harmadik játékos be- mondott piros ultiján.

Utoljára Evanstonban csaptam az asztalra a ke- zemben lévõ kártyákat, és álltam föl, cserbenhagyva társaimat játék közben. Ugyanis a kártya nekem szórakozás, a barátomnak minden játék — foci, kártya — vérre megy. Én is szeretek nyerni, de nem minden- áron, ha veszítek, azt is szó nélkül túlélem. Joggal kérdezheti a ked- ves olvasó, mindezek után miként maradtak testvéri barátok, ennyi év után, erre nyugodtanfelelhetek:nema kártya konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor össze minket — több mint hatvan konyv: Vidam nyuzsges karacsonykor ez- elõtt —, ezért mondhatjuk, a kártya nem is vet véget egy- hamar a baráti kapcsolat- nak, egyébként is, miután mi Las Vegasban lakunk, õk pedig Chicagóban, a kártya miatti súrlódásokra is egyre kevesebb a lehetõség. Ezek után nyugodt va- gyok, ugyanis svédcsavarral írtam egy beszámolót bará- tom Barátságunk pedigtöretlenmarad,mígaz Úr magához nem szólítja valamelyikünket. Legjobb zsugás a pasaréti galeriből Ifj.