Konyv: Az ot serules, mely megakadalyozza, hogy onmagad legy


Konyv: Az ot serules, mely megakadalyozza, hogy onmagad legy

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 901708024
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,59

MAGYARÁZAT:Konyv: Az ot serules, mely megakadalyozza, hogy onmagad legy

Kedves Látogatónk! A honlap további böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához és személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztató alapján történő kezeléséhez. Van, hogy úgy érzed, hogy körbe-körbe jársz, ahelyett hogy fejlődnél? Van, hogy visszatér egy probléma, melyről azt hitted, megoldottad? Hogy úgy érzed, nem te irányítod az életed, és nem vagy önmagad? Talán nem jó helyen keresed a megoldást! Ez a könyv lehetővé teszi, hogy a valódi gyógyulás ösvényére lépj, mely végső célod mely megakadalyozza vezet: hogy önmagad légy. Az összes probléma — testi, érzelmi vagy szellemi — öt alapvető sérülésből ered: elutasítás, elhagyás, megalázás, árulás és igazságtalanság. A könyvből megtudhatjuk, honnan származnak ezek a sérülések, és kikkel éljük át őket. A népszerű kanadai szerzőnő részletesen leírja az öt sérülést és azokat a maszkokat, melyeket kifejlesztettünk, hogy elrejtsük őket magunk és mások elől. Megismerjük a maszkokhoz tartozó testi jellemzőket, viselkedéseket és attitűdöket: megtudhatjuk, néhányunk miért hogy onmagad legy sovány, mások pedig miért küzdenek állandó túlsúllyal. Megismerhetjük, milyen egyéb jelekkel ad útmutatást testünk — sérüléseinket és maszkjainkat segíthet megérteni például még az is, ahogy táncolunk. Ha képesek vagyunk felismerni, hogy milyen maszkot viselünk, megtettük az első lépést a gyógyulás felé vezető úton. Mások maszkjának észlelése pedig abban segít, hogy több együttérzéssel forduljunk feléjük. Az utolsó fejezetben megismerhetjük tanácsait arra nézve is, mit tehetünk önmagunk és sérüléseink meggyógyításáért. Amíg egy tapasztalatot nem elfogadásban élünk meg, vagyis ítélkezve, bűntudattal, félelemben, megbánással vagy az elfogadás hiányának bármilyen más konyv: Az ot serules keresztül, addig újra és újra olyan körülményeket és személyeket fogunk magunkhoz vonzani, melyekkel ismét azt a tapasztalatot éljük meg.

Ezért olyan fontos, hogy megtanuljuk a lehető legjobban megismerni és elfogadni önmagunkat. Így egyre kevesebbszer fogunk olyan helyzetekbe kerülni, melyekben szenvedünk. Csak rajtad múlik a döntés, hogy urává válsz-e az életednek, és nem hagyod, hogy az egód irányítsa azt. Azonban ahhoz, hogy mindezzel szembenézzünk, sok bátorságra van szükségünk, mert elkerülhetetlenül érinteni fogunk régi sérüléseket. Elfogadom és bezárom. Gyerek és ifjúsági Életkor szerint 0—3 év 3—7 év 7—10 év 10—14 év 14 éves kortól Ravensburger-gyerekkönyvek Lapozók Keress, találj, mesélj! Mini Mit? Foglalkoztató Mit? Termékek Menü. Katt rá a felnagyításhoz. Az öt sérülés, mely megakadályozza, hogy önmagad légy. Termék címkék: Lise Bourbeau hogy onmagad legy, Toplista. Lise Bourbeau.

Csak rajtad m ú lik a döntés, h o g y u rá vá válsz-e az életednek, és nem hagyod, hogy az egód irányítsa azt. A zo n ­ ban ahhoz, hogy m indezzel szem benézzünk, sok bátorságra van szükségünk, m e rt e lke rü lh e te tle n ü l é rinteni konyv: Az ot serules g u n k régi sérüléseket. M inden jog fenntartva. A m konyv: Az ot serules egyetlen részlete sem használható fel, nem sokszorosítható, tárolható vagy továbbítható sem digitális, sem bárm ilyen m ás form ában vagy m ó d o n a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül. Scolar Kiadó, Budapest, N ap h egy tér 8. N yom d ai m unkák: Reálszisztém a Dabasi N yom d a Zrt. Szívem legmélyéből köszönöm annak hogy onmagad legy több ezer embernek, akikkel évek óta dolgozom. Nélkülük nem tudtam volna elvé­ gezni a sérülésekkel és maszkokkal kapcsolatos kutatásaimat. A könyv alapanyaga so­ kat gazdagodott annak révén, hogy képesek voltak teljesen kitá­ rulkozni. Nagy-nagy köszönet jár a Hallgass a Testedre Központ munkatársainak, hogy onmagad legy részt vettek a kutatásaimban, és a könyv több részéhez is hozzájárultak. Nektek köszönhetem, hogy to­ vábbra is él bennem a szenvedély a kutatás és az írás iránt. Végül pedig nagyon köszönöm mindazoknak, akik közvet­ lenül hozzájárultak a könyv megírásához: férjemnek, Jacques- nak, aki puszta jelenlétével megkönnyíti számomra a könyv­ vel töltött időt, Monica Bourbeau Shieldsnek, Odette Pelletier- nek, Micheliné St-Jacques-nak, Nathalie Raymond-nak, Édith Paulnak és Michéle Deruddernek, akik remek m unkát végeztek a kézirat javítása során, valamint Claudie Ogier és Élisa Palazzo illusztrátoroknak. E könyv megszületése azon kutatók kitartásának köszönhető, akik hozzám hasonlóan a műveik által kiváltott viták és kételyek ellenére sem féltek nyilvánosságra hozni kutatásaik és következ­ tetéseik eredményeit. A kutatók tudják, hogy az esetek többsé­ gében kritika fogadja majd őket és munkájukat, de felkészülnek arra, hogy ezzel együtt éljenek.

A lelkierejüket az emberi fejlődés. A kutatók között elsőként az osztrák pszichiáternek, Sigmund Freudnak szeretném megköszönni a tudattalan felfe­ dezését, és azt, hogy volt bátorsága azt állítani, hogy a fizikum kapcsolatban állhat az ember érzelmi és szellemi dimenzióival. Ezután Freud egy tanítványának, Wilhelm Reichnek szeretnék köszönetét mondani, aki véleményem szerint a metafizika nagy előfutára volt. Ő volt az első, aki valóban összekapcsolta a pszi­ chológiát és a fiziológiát azzal, hogy bebizonyította: a neurózisok hogy onmagad legy a szellemre, hanem az anyagi testre is hatással vannak. Wilhelm Reich két mely megakadalyozza tanítványa, John C. Pierrakos és Alexander Lowen alkották meg a bioenergetikát, mely bebizo­ nyította, hogy az anyagi test gyógyításában fontos szerepet ját­ szanak az érzelmek és a gondolatok. Főként John Pierrakos és társa, Éva Brooks munkájának kö­ szönhetően tudtam kidolgozni azt, amit ebben a könyvben olvas­ hatsz. John Pierrakos tanítványa, Barry Walker ben tartott, rendkívül érdekes foglalkozása óta vizsgálódom és kutatok kitar­ tóan. Ennek eredménye az öt sérülés és az őket kísérő maszkok le­ írása. Ezenfelül mindent, ami a könyvben található, sokszor el­ lenőriztünk azóta a workshopjaimon részt vevő több ezer ember közreműködése és saját személyes tapasztalataim segítségével. Amit leírok ebben a könyvben, arra semmilyen tudományos bi­ zonyíték nincs. Mégis azt javaslom, hogy mielőtt elvetnéd az el­ képzeléseimet, ellenőrizd és mindenekelőtt próbáld ki őket a gya­ korlatban, hogy megtudd, segíthetnek-e jobbá tenni az életedet.

Amint azt észrevehetted, ebben a könyvben is tegezlek, mint a többi művemben. Ha ez az első könyv, amit tőlem olvasol, és nem ismered a Hallgass a Testedre tanítását, lehet, hogy furcsá­ nak találsz egyes kifejezéseket. Határozottan megkülönböztetem. A többi könyvemben és a workshopjaimon alaposan elmagyarázom, hogy milyen jelentést tulajdonítok ezeknek a szavaknak. Minden, amit itt leírok, a férfiakra és a nőkre egyaránt érvé­ nyes. Amikor ez nincs így, azt külön kiemelem. Emlékeztetőül: mikor Istenről beszélek, akkor a tudatfelettidre utalok, a valódi lényedre, arra az énre, mely tudja, mire van valóban szükséged ahhoz, hogy szeretet- ben, boldogságban, harmóniában, békében, egészségben, bőség­ ben és örömben élj. Kívánom, hogy a következő fejezetek olvasásakor annyi örö­ m öd teljen önmagad felfedezésében, mint nekem telt abban, hogy megoszthattam a felfedezéseimet. Szeretettel: Lise Bourbeau. Belső Istenünk m ár a születésünk előtt a felé a környezet és csa­ lád felé vonzza a lelkünket, melyre a következő életünkben szük­ ségünk lesz. Ez a mágneses vonzás és ezek a célok előre meghatá­ rozottak: egyrészt az határozza meg őket, amit még nem sikerült szeretetben és elfogadásban megélnünk az előző életeink során, másrészt az, amit a jövőbeli szüléinknek egy hozzánk hasonló gyereken keresztül rendezniük kell. A lelkünk nagyon pontosan meghatározott célt követve választja ki a családot és a környeze­ tet, melybe beleszületik. Ez a magyarázat arra, hogy általában a szülőknek és a gyerekeknek miért ugyanazt a sérülést kell elren­ dezniük. Mikor egy gyermek megszületik, a lelke mélyén tudja: világra konyv: Az ot serules értelme, hogy számos tapasztalat átélésén ke­ resztül önmaga legyen.

M indannyiunknak ugyanaz a küldetése ezen a bolygón: tapasztalatokat szerezni, amíg képessé nem vá­ lunk elfogadni őket, és szeretni m agunkat rajtuk keresztül. Segítségképpen szám íthatunk belső Istenünkre. Ő m indentu­ dó, mindenható, és mindenhol jelen van. Az ereje mindig ott van és működik bennünk. Úgy cselekszik, hogy azok felé az embe­ rek és helyzetek felé vezessen, melyek a növekedésünk és fejlő­ désünk számára szükségesek a születésünk előtt választott élet­. Mikor megszületünk, m ár nem vagyunk tudatában ennek a múltnak, m ert főleg a lelkünk szükségleteire figyelünk. A lelkünk azt akarja, hogy elfogadjuk önm agunkat képessége­ inkkel, hiányosságainkkal, erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, vágyainkkal, személyiségeinkkel együtt. Amíg egy tapasztalatot nem elfogadásban élünk meg, vagyis ítélkezve, bűntudattal, félelemben, megbánással vagy az elfoga­ dás hiányának bármilyen más formáján keresztül, addig újra és újra olyan körülményeket és személyeket fogunk magunkhoz konyv: Az ot serules, melyekkel ismét azt a tapasztalatot éljük meg. Egyesek nemcsak egyetlen élet alatt élik át ugyanazt a típusú eseményt több alkalommal, de egyszer vagy többször újjá kell születniük ahhoz, hogy képesek legyenek teljesen elfogadni azt. Egy tapasztalat elfogadása nem azt jelenti, hogy azt tartjuk a m agunkra nézve a legkedvezőbbnek, vagy hogy egyetértünk vele. Inkább arról van szó, hogy megengedjük m agunknak, hogy megtapasztaljuk, és tanuljunk rajta keresztül. Elsősorban azt kell megtanulnunk, hogy hogyan ismerjük fel, mi szolgálja a javun­ kat, és mi nem. Az egyetlen mód ennek elsajátítására, ha tudatos­ sá válunk a tapasztalat következményeit illetően. Minden, am i­ ről döntést hozunk vagy nem hozunk, amit teszünk vagy nem te­ szünk, amit m ondunk vagy nem mondunk, sőt amit gondolunk vagy érzünk, következményeket von maga után. Emberként egyre intelligensebben akarunk élni. Mikor fel­ ismerjük, hogy egy tapasztalat számunkra ártalmas következ­ ményekkel jár, ahelyett hogy m egharagudnánk m agunkra vagy másra, egészen egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ezt válasz­ tottuk még ha tudattalanul is.

Erre később emlékezni fogunk. Ez történik, ha egy tapasztalatot az elfogadásban élünk meg. Meg kell engedned önmagadnak, hogy ugyan­ azt a hibát vagy kellemetlen élményt többször átélhesd, mielőtt a változáshoz szükséges elszántságot és bátorságot Miért nem értjük hogy onmagad legy m agunkat elsőre? Az egonk miatt, melyet hiedelmeink táplálnak. M indannyiunknak számos hiedelme van. Ezek megakadá­ lyozzák, hogy azok legyünk, akik lenni akarunk. Minél nagyobb fájdalmat okoznak nekünk ezek a gondolatok vagy hiedelmek, annál inkább próbáljuk őket eltakarni. Akár azt is képesek va­ gyunk elhinni, hogy m ár nem tartoznak hozzánk. Ezért ahhoz, hogy rendezzük a hiedelmeinket, többször újjá kell születnünk. Csak amikor a szellemi, az érzelmi és az anyagi testünk is a belső Istenünkre hallgat, lesz a lelkünk teljesen boldog. Minden, amit nem elfogadásban élünk meg, felhalmozódik a lé­ lek szintjén. A lélek halhatatlan, és az emlékezetében felhalmo­ zódott csomaggal különböző emberi alakokban újra és újra visz- szatér. Mielőtt megszületnénk, eldöntjük, mit akarunk a követ­ kező megtestesülésünk alatt elrendezni. Ez a döntés és mindaz, amit a múltban felhalmoztunk, nincs jelen a tudatos emlékeze­ tünkben, vagyis az ész területén. Az életünk tervének és annak, hogy mit kell elrendeznünk, csak fokozatosan ébredünk tudatá­ ra az idő múlásával. Különbséget kell tenni egy ta­ pasztalat elfogadása és önm agunk elfogadása között. Vegyünk például egy fiatal lányt, akit elutasított az apja, m ert inkább fiút akart volna. Ebben az hogy onmagad legy a tapasztalat elfogadása azt jelenti. Önmaga elfogadása abból áll, hogy megengedi magá­ nak az apjával szemben táplált múltbéli haragot, és hogy megbo­ csát magának ezért. Semmilyen ítéletnek nem szabad m aradnia benne az apjával vagy önmagával szemben - csak együttérzésnek és megértésnek mindkettejük szenvedő része iránt.

O nnan fogja tudni, hogy a tapasztalat teljes mely megakadalyozza rende­ ződött, hogy akkor majd megengedi magának, hogy olyasmit te­ gyen vagy mondjon, ami valaki másban az elutasítás élményét kelti noha nem szándéka, az eredmény mégis lehet ez, ha a m á­ sik az elutasítás sérülésében szenved. Ne hagyd, hogy az egó kicselezzen! Az egó gyakran m indenfé­ le úton-módon megpróbálja elhitetni velünk, hogy rendeztünk egy helyzetet. Az is megtörténhet, hogy anélkül fogadunk el egy helyzetet vagy egy embert, hogy m a­ gunknak megbocsátanánk, vagy megengednénk m agunknak a múltbéli vagy jelen haragot iránta. Ekkor csak a tapasztalatot fo­ gadtuk el. Megismétlem: fontos, hogy különbséget tegyünk a ta­ pasztalat elfogadása és önm agunk elfogadása között. Nehéz el­ jutni eddig, m ert az egónk nem mely megakadalyozza beismerni, hogy m inden nehéz tapasztalatnak, melyet átélünk, egyetlen célja van: meg­ mutatni, hogy mi is ugyanígy viselkedünk másokkal. Ezért olyan fontos, hogy megtanuljuk a lehető legjobban meg­ ismerni és elfogadni önmagunkat. Csak rajtad hogy onmagad legy a döntés, hogy urává válsz-e az életednek, és nem hagyod, hogy az egód irányítsa hogy onmagad legy. Azonban ahhoz, hogy m in d ­ ezzel szembenézzünk, sok bátorságra van szükségünk, mert el­ kerülhetetlenül érinteni fogunk régi mely megakadalyozza. Ezek nagyon fájdalmasak lehetnek, különösen ha m ár több élet óta hordozzuk őket.

Minél jobban szenvedünk egy bizonyos helyzetben vagy egy bizonyos emberrel, annál messzebbről jön a probléma. M indannyiunknak szüksége van arra, hogy elfogadja magát. Ám kicsivel a születésünk után észrevesszük, hogy amikor m e­ rünk önm agunk lenni, az zavarja a felnőttek és a szeretteink vi­ lágát. Ebből arra következtetünk, hogy ez nem mely megakadalyozza, nem helyes. Ez a felfedezés fájdalmas, és dühroham okat idéz elő a gyerekek­ nél. Ezek mára olyan gyakoriak lettek, hogy elhittük, hogy ter­ mészetesek. Gyermekkori vagy kamaszkori válságnak nevezzük őket. Lehet, hogy az emberek számára mindennapivá váltak ezek a válságok, de semmiképp sem természetesek. A nnak a gyerek­ nek, aki természetesen viselkedik, kiegyensúlyozott, és joga van önmagának lenni, nincsenek ilyen rohamai. Sajnos ilyen gyerek szinte alig létezik. Megfigyeltem, hogy a gyerekek többsége a kö­ vetkező négy szakaszon halad át: Miután létezése első fázisában megismerte az örömöt, melyet akkor érez, ha önmaga lehet, megismeri a fájdalmat, amikor nem áll jogában így tenni: ez a második szakasz. Ezután következik a válság és a lázadás időszaka, a harm adik szakasz.