Konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1.


Konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1.

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 343130896
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,78

MAGYARÁZAT:Konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1.

Kiadja a Kelly Kft. Tel: 06 30 Felelős kiadó: Kelly Juli. Adott egy amerikai sorozat, és benne egy goromba, sántikáló, tablettafaló orvos, aki a betegekhez Attila vezér stílusában köze­ lít, és akit egy depressziós, Cambridge-diplomás, angol színész alakít, az ezzel járó New Jersey-i akcentussal egyetemben. Va­ jon mi lehet az oka, hogy az utóbbi évek főműsoridőben futó drámái közül ez a sorozat lett az egyik legsikeresebb, mind a ra­ jongók, mind a kritikusok közt? És vajon miért szeretik annyian a Fox csatornán futó Doktor House-t? Az egyszeri rajongó otthon a fotelból, az elvetemül- tebbje, aki már egész weboldalakat szentel a műsornak, az iij- ságírók, na meg persze mindazok, akik a Golden Globe- és az Emmy-díjak odaítélésérői szavaznak. És miért van az, hogy ha­ bár eddig csupán három évad került adásba, máris annyi ember beszél a Doktor House-ról klasszikus sorozatként, amit zsenge kora ellenére egy lapon szokás emlegetni olyan más nagyszerű darabokkal, minta Vészhelyzet vagy az Esküd! Kétségtelenül oka lehet mindennek a főszereplő szokatlan kettőssége, hiszen, dacára annak, hogy szakmája szerint az em­ berek megsegítésének szenteli életét, nagy7 örömét leli a bete­ gek, gyakorló orvosok és úgy általában az egész emberiség sér­ tegetésében.

A tévében, vagy nagyobb általánosságban beszél­ ve, a drámákban, mindig is jó fogadtatásra találnak az olyan ka­ rakterek, akiknek a munkájuk, vagy a társadalomban betöltött szerepük merőben más. De azért lássuk be: a főszereplőben lévő ilyesfajta ellentét ön­ magában még vajmi kevés. Rengeteg olyan sorozat volt már, és van jelen­ akkor is Ő pedig nem más, mint Hugh Laurie. Tény, h o g y aDoktor House fő é s mel­ A cambridge-i Footlights Rivaldafény komédiás színtársulat lékszereplői szájából h a n g z a n a k el az u t ó b b i évtizedek televízi­ egykori tagja, a brit színházi, tévés és mozifilmes világ veterán- ó z á s á n a k l e g ü t ő s e b bolykor legviccesebb m o n d a t a i. Mint aho­ ja, motor- és boksz-rajongó, depresszióra hajlamos fickó, re­ gyan az is tény, hogy asorozat kanadai megálmodója és fő szöveg­ gényíró, első osztályú zenész, férj, három gyerek apja, és egyko­ írója, Dávid Shore, olyan karaktereket talált ki, akik a főműsor­ ri világklasszis evezősviszi a hátán a sorozatot. Valójában éppen ez a változatos, sokrétű háttér az, ami lehe­ Az egyik p i l l a n a t b a n m é g t u d o m á n y o s szaknyelven fejtik ki a tővé tette Laurie számára, hogy ilyen nagyszerűen helyt álljon a v é l e m é n y ü k e t b o n y o l u l t orvosi esetekről, míg a k ö v e t k e z ő b e n Doktor House-ban. Korunkban, amikor mindenki szakosodik m á r azzal v a n n a k elfoglalva, h o g y a m a g á n é l e t ü k k e l vagy az valamire, amikor sok színész már gyerekként kezdi a karrierjét e g y m á s h o z f ű z ő d ő viszonyukkal k a p c s o l a t b a n ugrassák a má­ és más említésre méltót aztán nem is visz véghez egész életé­ sikat szellemes fordulatok kíséretében.

Sokkal több rejlik a há­ e l é b ü k kerülő orvosi esetek miriádjait. Gregory House Ugyanakkor, mivel Laurie-nak sikerült a saját személyisége szerepének megformálásába, amiért megannyi rajongó és kri­ jókora részét megmutatnia a nagyközönségnek a Doktor tikus dicsérte. House növekvő népszerűsége során, azt is megtudhattuk, hogy a filmen kívüli életében nem sok nyomát találjuk az önelégült­ ségnek. Dacára mindannak, amit színészként vagy magánem­ berként elért. Ez lenne az, amit tényleg csinálni akarok? Hagyjak fel az egésszel és menjek el inkább ta­ nárnak? Vagy próbáljam inkább megírni az Ulysses-Ú De azt már megtette más. Katié Jacobs, a sorozat egyik executive producere egy interjúban beszélt arról. Minden nap négy-öt óra tájban Hugh ott ül a járdaszegélyen teljesen magába roskadva. Mindegy mit mű­ vel, nyomorultul érzi magát. Soha nem érzi úgy, konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. elég jó - soha nem érzi úgy, hogy jól csinált volna valamit. A londoni Tim. Pedig Hugh előbb a Dragon Schoolban ta­ nult, ami egy híres előkészítő iskola Oxfordban, majd Anglia egyik legelismertebb magániskolájába, az Eton College-ba ke­ rült, és végül a Cambridge-i Egyetem diákja lett Ám Laurie megjegyezte azt is, hogy míg apja, aki valójában Kezdjük a legelején. Hugh Laurie - született James Hugh Calum csak későn, negyven éves korában, a második világháborús ka­ Laurie habár a James keresztnevet soha nem konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. - Apja, William George kaiban haladni, amikor az Etonba járt.

Anyja, Patricía, háztartásbeli anyuka volt, aki minden Amit én meg is akartam tenni, és el is határoztam, hogy az isko­ idejét annak szentelte, hogy felnevelje Hugh-t, a bátyját és két lában a szükséges tárgyakat veszem majd fel, de végül aztán nővérét. Az orvostudomány rémisztően nagy oda­ Az interjúk során elhangzott megjegyzéseiből világosan ki­ adást követel meg, és az embernek igencsak okosnak kell len­ derül, hogy Laurie ifjúkori neveltetésére alaposan rányomta bé­ nie, hogy átmenjen a vizsgákon. Igazság szerint emiatt a mai na­ lyegét kapcsolata az anyjával - aki Hugh 29 éves korában halt pig komoly bűntudat gyötör. Anyámnak nagyon magas elvárásai voltak velem kap­ att, az apám, aki igazán remek orvos volt és szenvedélyesen hitt csolatban, amelyeknek sosem feleltem meg. Voltak pillanatok, a hippokratészi esküben. Rendkívül szelíd ember volt - mond­ amikor nem szeretett "konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1." És amikor azt mondom, pillana­ ja Laurie. Már ben valójában apám volt az, méghozzá nem is akármilyen. En­ magukat a szavakat se szerette.

Amikor jó volt a kedve, öröm gem valószínűleg jobban megfizetnek azért, hogy a saját apám volt vele lenni. Vicces volt és éles eszű. De aztán hirtelen kikap­ szerepében tetszelegjek. Az angol Daily Telegraph számára írt es felbukkantak volna Hollywoodban. Nos, sok amerikai magazin szellemes konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. Laurie a következőképp foglalja össze és tévériporter több liter tintát, illetve több órányi adásidőt fiatalkori éveit, és az ez idő folyamán nyújtott iskolai teljesít­ szentelt annak a ténynek, hogy Hugh nagy sikerű karriert tud­ ményét: hatott magáénak mind a színház világában, mind tévés és mozi­ Az igaza! Nem lévén filmekben, már azelőtt, hogy berobbant volna a Doktor House könyvmoly természetű, afiafai. Magastalpú bakancsban jártam, aminek a bo­ annyira lelkesen fogadták Laurie Amerikába jövetelét megelő­ kájánál volt egy réz halálfej a hajam botrányosan nézett ki, és ző életének egy másik jellemzőjét is - azt méghozzá, hogy volt valamiképp még azt a rémisztő fortélyt is sikerült keresztülvín- idő, amikor egyike volt Nagy-Britannia legkiválóbb fiatal eve­ nem, hogy egyszerre tűntem kövérnek és soványnak Na ezek- zőseinek, sőt mi több, a világ vezető junior evezősei között ben a pattanásos időkben találkoztak volna velem az utcán, szerepelt. Azt hiszik, túlzok? Egyáltalán nem. Olyan mintavétel alapján várná. A történelemtanárom értékelése sokoldalú sztárok bizonyítják ezt, mint Bruce Dern futás. Kris nem volt más, mint egy képeslap Vancouverből. Emellett több újságíró kiemelte azt a tényt is, látszólag jellemzi a korai éveit, ám mégsem taszította öt teljes hogy a sikeres színészi pályához szükséges több képesség - a semmittevésbe. Ezen időtöltés pedig az evezés volt.

Jóllehet azon al­ ba való érkezésüket megelőző éveik szinte már történelmi jelle­ kalmakkor zDoktor House-hzn, amikor a jó doktor felfedi a fel­ gű kutakodás tárgyát képezik, beleértve ebbe a magánéletüket ső karját egy-egy összetettebb műtét közben, könnyen észre le­ csakúgy, mint a szakmait. Ismeretes, hogy az amerikai média - het venni - ha az ember kicsit odafigyel - a szépen kidolgozott na és persze a rajongó közönség - olykor megdöbbenésének izomzatot. LEN DR. Tulajdonképpen arról, hogy egyáltalán milyen egyetemet vá­ Ezt a nehezen hihető ellentétet Laurie kifejezetten nem-atleti- lasszon, és hogy aztán a Cambridge-ben töltött idő alatt milyen kus Doktor House-beli karaktere, és a való életbéli sportsikerei tanulmányokat folytasson, az evezés döntött. Nem is akarom ezt elkendőzni - mondta. Igazság szerint Hugh már nagyon sikeres ifi evezős volt, legmegfelelőbb szak, ami mellett el lehetett tölteni napi nyolc amikor véletlenül felfedezett valami fontos dolgot az apjáról: órátavízen. Akkor bukkant a régi zokniba gyö­ tért, hogy kvalifikálja magát, mint Blue, azaz egyetemi csapatjá­ möszölt, majd egy kartondobozba tett aranyéremre, amikor tékos, az azévi Oxford-Cambridge evezős versenyen. Olyan ver­ egy nap a padláson kutatott valami más után. Ráadásul ez egy seny volt ez, melyet áthatott a rivalizálás, és amelynek Angliá­ igazi történelmi olimpiai aranyéremként hevert a sutban, hi­ ban legalább olyan felfűtött érzelmek a velejárói, mint Ameriká­ szen jó negyven évnek kellett eltelnie, mire egy brit evezőpáros ban egy Red Sox-Yankees baseballmeccsnek, vagy egy Harvard- újra első helyezést tudott szerezni magának. Yale amerikai futballbajnokságnak. Ami történetesen csak aranyozott tulról, és amely a szoros küzdelem ellenére mégis vereséget bádog volt, a háború miatt. Nem kereteztette be, nem tette vit­ szenvedett a gyűlölt oxfordi evezősöktől. A House-ra is oly jel­ rin mögé, igazság szerint szinte semmilyen evezős emlék sem lemző módon Laurie mind a mai napig ezt a vereséget hozza fel volt kiállítva a házban.

Olyasfajta elképesztő alázatosság volt ez, példaként - nem pedig bármely győzelmét - mint az evezős­ amit manapság az emberek szinte fel sem tudnak fogni. Jack lazán lógatja karjait, és dagad a mel­ fogok magammal. Igazság szerint nem is lenne szabad ezt mon­ le a büszkeségtől, míg apám szálfa egyenesen kihúzza magái és danom, mert a mai napig bennem él, hogy nem okozhatok az vigyázban áll - mondja Hugh a fényképről. De így zán figyelemreméltó férfiak voltak. Kemények de szerények, van, ez az igazság - nagyon keserű vereség volt ez. Őszi ntén úgy hiszem, egy letűnt faj ez. KN DR. Tudván mindezt, m é g mindig annyira m e g l e p ő n e k tűnik, es interjúban, amit a Chicago Sun-Times-nak adott. U g y a n a z o n az iskolában soha nem konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. a gyerekeknek, hogy mé­ s z a k m a m ö g éamelyet az apja is űzött, aki p e d i g t ú l s á g o s a n is lyedjenek el benne, vagy hogy vegyék konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. Emellett s z i n t é n ez apja teljesítményeinek fényében, aki mind a gyógyászatban, a nagyra becsült angol oktatási i n t é z m é n y volt az a hely, a h o l - a mind a sportban helytállt. Bárki, aki figyelemmel kíséri a brit színi világ történéseit, még csak álmodni sem mert. Ha csak azt nézzük, hogy biztosan hallott m á r a Footlightsról, h i s z e n a végzett n ö v e n d é ­ nyarán az Entertainment Weekly magazin szerint Laurie fizeté­ kek listája l e h e t n e akár a brit színházi, tévés és mozivilág sztárja­ se elérte a ezer dollárt epizódonként a Doktor House-ban, inak g y ű j t e m é n y e is.

A h í r e s Footlights-diákok k ö z t megtalál­ Mindez két fontos dologra világít rá a főiskolán töltött tévés interjúk nagy legendáját, Dávid Frostot; a szerző Ger- kezdeti színészi napjaival kapcsolatban. Először is, a Cambrid­ maine Greert; az író és kritikus Clive Jamest; valamint a színpad­ ge-i színészcsoport komikus revüi és kabaréjelenetei korán be­ ról és a mozivászonról is jól ismert Emma Thompsont. Ám hiba lenne azt hin­ senyezni az egyetemi válogatott evezőscsapatában, és csaüa- ni, hogy Cambridge-ben Laurie szert tett volna bármilyen klasz- kozni egy színházi klubhoz, Hugh szerint a színházi rész min­ szikus színészi háttérre. De ha az emberek A 'as évek elején azonban Fry és Laurie még csak két lelke­ ezt akarják hinni, én nem fogom őket erről lebeszélni. Ketten együtt elkészí­ Laurie hosszú távú kilátásaiban a színészi pályán. Ezek­ Fringe" díjat, amit egy angliai turné, egy három hetes ausztrál ből a fiatalokból lett később a brit színház, film és televíziózás né­ fellépés-sorozat és végül a londoni West Enden való előadás kö­ hány legragyogóbb alakja.

És az is egy évenkénti Footlights- ha­ vetett, valamint egy ajánlat a Granada tévétől Hugh, Fry és gyománynak köszönhető, hogy Hugh barátságot tudott kötni Thompson részére, hogy jelenjenek meg két, kabaréjelenetek­ egy színésztársával, ami minden bizonnyal színészi karrierje első re épülő sorozatban. A Fry-Laurie duó között az ausztrál út alatt szilárdult meg a A hagyomány szerint az év végén a Footlights színészei tur­ kapcsolat. Egy ilyen turné egyik állomásán történt, hogy digra már házasok voltak. Fry ban írt egy együttműködés kezdetét. Mindkettőt a kölcsönös tisztelet és a Latin! Azóta, hogy Fry elszenvedte ezt a saját elején is Los Angelesben. Csont néhány epizódjá­ ben játszott, és számos dokumentumfilmet készített - a szín­ ban - mondta Laurie a Men 's Vogue magazinnak Fry szereplé­ padra azonban sohasem tért vissza. Valójában é konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. p e z e k a k o r a i k a p c s o l a t o k a d t a k lendületet Laurie-nak, és átsegítették színé­ - Hugh Laurie arról, hogyan készült a szerepére szi létének következő, igen fontos szakaszán. Ö t ö d i k k é n t csatlakozott h o z z á j u k Paul Shearer, szintén egy cambridge-i öregdiák, hogy együtt dolgozzanak egy évadnyi új k a b a r é m ű s o r o n. Nincs miért aggódni' c í m e n került a d á s b a Anglia észak-keleti részén ben. LI;N DR. A m ű s o r n a k Elton volt a vezető írója, d e a g á r d a t ö b b i behatárolt értelmű és piperkőc ember".

Ma mar tudjuk, hogy ilyen hegy s ilyen kgy nem ltezik. Adli ,a g, veg. Bahti Rya az agyat bort kk kockas paplan arnykos olgyeinek s puha, kk halmainak dimbes-dombos, des s langyos sottsgben aludt hason eke. Kintrol a tli reggel elso hangjai hallatszottak: egy-egy aut, egy-egy rgi busz, a pogacsaarussal egyttmkodsben kosborral zestett orr tejet knal arus koppan kannai a jardan s az iranytaxi- megall orgalmistajanak spja. Az lomszrke tli ny a sottkk ggonyokon at szrodott a szobaba. Galip lalomban nzte elesgnek a kk paplan all kibukkan ejt: Rya alla a pehelyparnaba mlyedt. Az emlkezet: kert" - rta egy tarcajaban Celal. Rya kertjei, Rya kertjei Szeretett olna az alom nyugalmaba merlt Rya elzart kertjnek zai, akacai, rzsalugasai s napja alatt stalni. Szgyellni al lelemmel, hogy kikkel og talalkozni: lat te is itt agy Udozollek! Akkoriban hol Galip desanyja, hol Rya mamaja, a szp Suzan nni, hol meg mindketten egyszerre kzen ogtak a kt gyereket, s a macskakoes utakon autbusszal Bebekig agy 1arabyaig docoge csnakazni ittk oket. Akkoriban tobbet beszltek a mikrobakrl, mint az orossagokrl, s hittek abban, hogy a Boszporusz tiszta leegoje jt tesz a mumpszos gyerekeknek. A tenger sima, a csnak ehr, a csnakos pedig mindig baratsagos olt reggelenknt. Az anyak, illete nagynnik mindig a csnak araban ltek, Rya s Galip az emelkedo-sllyedo hat csnakos mog bja, egymas mellett, a konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. orraban. Lgyorman kony, tengerbe lg labuk s csukljuk alatt lassan olyt a z, moszat, sziaranyszn olajoltok, attetszo kaicsok meg sz jsaglapok, amelyeket azrt nztek meg, hogy nincs-e rajtuk Celal rasa Amikor Galip eloszor latta Ryat, l el a mumpsz elott, az ebdloasztalra helyezett samlin lt ppen, s a borbly a hajat nrta.

Abban az idoben hetente otszor jott el hozzajuk a Douglas-bajusz borbly, hogy nagyapat megborotalja. Akkoriban a nger meg Alaad-din boltja elott sorok alltak a kart, csempszek arultak a nejlonharisnyat, szaporodtak a arosban az 'os Cherolet-k, Galip iskolas lett, s igyelmesen olasta Celal rasait, amelyek Selim Kacmaz" alarassal hetente otszor jelentek meg a Mitti,et cm jsag masodik oldalan. Olasni azonban nem konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1., hanem mar kt el korabban, apai nagyanyjatl tanult meg: az ebdloasztal sarkahoz ltek, majd miutan a nagymama horgo hangjan elmagyarazta a nagy titkot, hogy mikppen kapcsoldnak egymashoz a betk - s miutan a szaja sarkabl soha nem hianyz Bara cigarettabl toabb eregette a stot, amitol unokaja szeme konnybe borult - az abc beti kozott kkre ala megmozdult a hatalmas l. Az riasi paripa, amely ala oda olt ra, hogy l", nagyobb olt a santa zarus s a tolaj szeres csontos loainal is. Galip akkoriban szeretett olna arazsszert onteni az abc eroteljes loara, hogy megeleenedjen. Ksobb, miutan nem engedlyeztk, hogy a masodik osztalytl kezdje az iskolat, ugyanazzal a lal az olasas-ras ran is talalkozik majd, ekkor azonban korabbi kansagat mar butasagnak talalja. Csakhogy nagyapa mar nem ment ki az utcara, mg a borblyhoz se tudott lemenni, otthon lt egsz nap. Ugy oltozott mgis, mint amikor mg eljart otthonrl: szles gallr, rgi angol zak, ppen olyan szrke, mint a asarnapra kinoo szakalla, puha szos nadrag, mandzsettagombok, s ahogy apa mondta: selyem hiatalnokkraatli".

Anya azonban nem kraatli"-t, hanem kraat"-ot mondott, mert anya csaladja rgen gazdagabb olt. Anya s apa aztan eg,re gyakrabban beszltek gy nagyaparl, ahogy a rgi, estsket eszto, abl plt hazakrl, amelyek kozl szinte naponknt semmislt meg alamelyik, ksobb aztan, amikor megeledkeztek nagyaparl, s szaaik konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. egymasnak szltak, odaintettek Galipnak: - Lredj, menj ol jatszani! Nem haragudott pedig soha. Vasi sketnma olt, de megrtette, hogy nem gnyoldom ele, amikor a oldon cssza-masza titkos atjart" jatszom, s az agyak alatt ksza a barlang szajahoz, egy macska nesz-telensgel rkezem a haz sott mlybe, mint egy katona, aki az ellensges loszarok ala asott alagton halad a legnagyobb csondben, errol azonban a ksobb idekoltozo Ryan kl nem tudott senki. Nha sokaig bamultuk Vasial a illamossneket az ablakbl. A betonplet beton kiugrjanak egyik oldalan az ablak a ilag egyik gre, a dzsamira, a masik oldalon a ilag masik gre, a leanygimnaziumra nzett, koztk olt a rendorors, egy hatalmas gesztenyea, a sarok s Alaaddin orgalmas zlete. Nztk a ki- s belpoket, mutogattuk egymasnak az autkat, s csak akkor ijedtem meg, ha Vasi aratlanul izgalomba jott, s olyan hangokat hallatott, mintha almaban az ordoggel birkzna. Mogottnk egymassal szemben le hallgatta a radit nagymama s nagyapa, gy pokeltek, mint kt kmny. Reggeltol estig szlt a radi - tetejn egy sr bundaj, bks porcelaniguraal, amely azonban egyaltalan nem hasonltott a torokorszagi kutyakra. Nagymama s nagyapa a torok s az eurpai zene, a hrek, a bank- kolni- s lottriareklamok hallgatasa kozben allandan beszltek. Rendszerint a kezkben tartott cigarettat szidtak, mintha egy soha nem ml, ezrt mar megszokott ogajast emlegetnnek, mindegyik a masikat okolta azrt, hogy nem tud leszokni, ha az egyik ulladoza kohogni kezdett, a masik eloszor diadalmasan s idaman, ksobb aggodalommal s dhosen kijelentette, hogy lam, milyen igaza an!

Nemsokara jl el is hztak magukat: Nincs mas oromom az letben, ne aatkozz bele, az g szerelmre! Beszltek akkor is, amikor az jsaglapokat zorgettk a kezkben, amikor ebd utan kartyaztak, meg amikor a haz laki osszesereglettek acsorazni s radit hallgatni. Miutan elolastak Celal tarcajat, nagyapa megjegyezte, hogy igazan megengedhetnk, hogy a sajat net rhassa ala, talan akkor jobban osszeszedn magat. Senki se eszi szre - alaszolta erre a nagymama, de olyan hangsllyal, amely mg Galip szamara sem tnt meggyozonek. Akkoriban kezdett nagyapa egy alomrl beszlni, amelyet aztan ksobb is gyakran latott. Ahogy egsz nap mondtak-mondtak egymasnak a tortneteiket, nylo szemmel meslgette nagyapa ezt a kk almot: szntelen sottkk eso esett benne, s ettol alladan nott a szakalla s a bajusza. Nagymama trelmesen gighallgatta, majd a gn megjegyezte, hogy nemsokara jon a borbly, nagyapa azonban nem szeretett a borblyrl beszlni. Sokat beszl, s sokat krdez" -mondogatta. A kk alomrl s a borblyrl szl parbeszd utan nha azt is hallotta Galip, hogy nagyapa ell llegzettel gy olytatja: Masutt, masikat kellett olna pttetnnk.

Szerencstlen egy haz ez. A borbly inkabb megszokasbl, mint aldi rdeklodssel minden borotalas kozben Melih bacsirl krdezett, aki eloszor Lurpaba, majd Arikaba utazott, s csak ek mla, gl is Izmirbol trt issza a hazba. Abbl, hogy nagyapja nem szerette a krdst s a tmat ,Mikor tr issza a nagyi Arikabl, uram", Galip mar akkor rezte, hogy az a bizonyos szerencstlensg a legnagyobb s legurcsabb i kloldre utazasaal, majd j elesgel s j kislanyaal ,Ryaal, al konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. gg ossze. Melih bacsi mg itthon olt, amikor a hazat pteni kezdtk. Celal meslte ek mla Galipnak, hogy nem tudott ersenyezni a nees dessgarus laci Be-kir zletel s lokumjaial, de tudta, hogy a nagymama polcain sorakoz beottesegekben lo birs- ge- s meggylekart jl el lehet adni, ezrt a Sirkeci negyedben lo dessgboltot eloszor cukraszdaa, majd endglo alaktotta. Aztan azrt, hogy az innen s a Karakoy negyedbeli lehr patikabl atjoo apjaal s testreiel talalkozhasson az akkor mg alig harminces Melih estnknt odahagyta irodajat, ahol az gydkeds helyett inkabb csak eszekedett, meg ceruzaal hajkat s lakatlan szigeteket rajzolt a rgi periratok lapjaira, atjott a Niantai negyedbeli ptkezshez, leette a zakjat s nyakkendojt, eltrte az inge ujjat s beallt a munkaba, hogy j erot ontson a munkaido ge el lankad ptomunkasokba. Lkkoriban kezdett arrl beszlni, hogy alakinek ki kellene mennie lranciaorszagba s Nmetorszagba megtanulni az eurpai dessgek ksztst, ezstpaprt kellene rendelni a gesztenyecukor csomagolasahoz, egy sznes s kerek szappanokat gyart mhelyt nyitni a ranciakkal, s olcsn elasarolni az Amerikaban s Lurpaban jaranyszeren tonkremeno gyarak gpeit, lale nninek pedig olcsn zongorat szerezni, meg a sket Vasiot is meg kellene mutatni egy j l- illete agyspecialistanak.

Amikor kt mla Melih bacsi Vasial egy roman hajn Marseille-be utazott, a haz mar kszen allt, de mg nem koltoztek bele. Galip ek mla latta a haj ;1ri. Vasi egy mla egyedl rkezett issza a onattal a Sirkeci palyaudarra. Mg mindig sket s nma olt termszetesen" ,ha a dolog szba kerlt, ezt a szt mindig lale nni tette hozza olyan hangsllyal, amelynek titkat s okat Galip hossz ek alatt sem tudta megejteni, s egy akariumot szortott magahoz. A benne lo japan halacskak unokainak unokai mg oten mltan is letben oltak: hol az izgalomtl szinte ell lelkesedssel, hol meg a szomorsagtl kicsordul kony-nyek kozott szemllte oket. Celal s konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. anyja akkor mg a harmadik emeleten lakott, de aztan ezt a lakast ,amelyet jal ksobb eladtak egy ormnynek, kiadtak brbe, hogy pnzt tudjanak kldeni Melih bacsinak a parizsi utcakon olytatott kereskedelmi kutatutak- hoz, s a sokaig gardrbszobanak hasznalt, de akkor egy kis lakassa atalaktott tetotrbe koltoztek el. Miutan a Melih bacsi altal Parizsbl kldott dessg- s tortareceptektol, szappan- s kolniksztsi lerasoktl, alamint a mindezeket kedelo s ogyaszt tancosnok kpeitol duzzad leelek meg a mentas ogpasztat, gesztenyecukrot, likoros csokoladt, alamint jatk tzolt- s hajskapitany-sapkakat tartalmaz csomagok ritkulni kezdtek, Celal anyja mar azt terezgette, hogy isszakoltoznek az apja hazaba.

Az elhatarozashoz, hogy Celallal egytt gkpp elhagyja a hazat, s isszatrjen az Aksaray negyedbeli abl plt hazba, ahol anyja s egy alaptanynal tisztise-loskodo apja lt, a ilaghabornak kellett kitornie, illete Melih bacsitl kellett Bingazibl egy urcsa minaret dzsamit s egy replogpet abrazol leelezolapnak rkeznie. A barna-ehr kpeslap masik oldalan Melih azt rta ugyanis, hogy a hazaezeto utak el annak aknasta. Jal a habor utan mar Marokkbl kldte a ekete-ehr kpeslapokat. Nagyapa s nagymama gy azt is egy kzzel sznezett leelezolaprl tudta meg, hogy elett egy Marrakechben megismert s igen szp torok leanyt, aki egy igen elokelo, Mohamedig isszaezetheto csaladbl szarmazik. A lap kpes eln lathat gyarmati stlus szalloda annak az amerikai mnek lett a sznhelye, amelyben egyerkereskedok s kmek szeretnek bele mind ugyanabba a barnobe. A pletykak ugyanis arrl szltak, hogy j elesgel egytt attrtek a keresztny hitre, Kenyaba indul misszionariusokhoz csatlakoztak, s ott egy olgyben, ahol az oroszlanok haromszar szarasokra adasznak, alaktottak egy, a keresztet s a lholdat egyesto egyhazat. A meny izmiri rokonainak egy ismerose meg azt a hrt hozta, hogy Melih bacsi a habor alatt Lszak-Arikaban olytatott sott gyek ,egyerkereskedelem, egy kiraly megesztegetse stb. Melih bacsi iszont a haz emeletei kozott hetekig le-ol jar, s akar a gyansnak tartott pnzeket szokas, korommel is megakart, agyongyotort lapon azt rta, hogy mar agynak is esett a honagytl, s emiatt hataroztak gy, hogy isszatrnek 1orokorszagba. Most" jl annak, az Izmirben ge- s dohanykereskedelemmel oglalkoz aps gyeit modern pnzgyi elogasaal o ette kzbe. A koetkezo, teljesen kusza rassal telekapart lapot - talan az elkoetkezokben az egsz csaladot a rsznyek miatti csondes haborba sodr krdsek okan - a haz minden emeletn maskpp magyaraztak, bar ahogy ksobb, a leelet olasan Galip latta, nem is olyan nagyon korlmnyeskede arrl rt, hogy nemsokara issza akar trni Isztambulba, na meg arrl, hogy lanya szletett, de mg nem hatarozta el, milyen neet adjon neki.

Rya net eloszor a likoroskszletet orzo talal tkrnek szln, a nagymama altal oda kirakott kpes leelezolapok egyikn olasta Galip. A nagyapa nha morgott a tkor korli templom- hd- tenger- torony- haj- dzsami- piramis- szalloda- park- s allatkpekbol kialaktott masodik keret miatt. Lzek kozott tntek el Rya Izmirben kszlt csecsemo- s kisgyerekkori nykpei. Akkoriban Galipot a ele egykornak mondott unokatestre ,akkor diatba jott szhasznalattal: kuzinja, Rya szemlynl sokkal jobban rdekelte az az almos, ijeszto s almodozasra h sznyoghal-baldachin, amely alatt ekdt, meg az elokelo Suzan nni, aki szomoran nzett a nykpezogp lencsjbe, mikozben kezel rst nyitott a ekete-ehr barlangon, hogy a kislanyat megmutassa. Csak ksobb rtette meg, hogy mikozben Rya nykpei korbe- korbejartak a hazban, a riak mellett a noket is ez a szpsg ogta gy meg, hogy hirtelen mind elhallgattak. Akkoriban klonben arrl esett a legtobb sz, hogy mikor koltoznek Melih bacsik Isztambulba, s melyik emeleten ognak lakni. Mert miutan Celal anyja hozzament egy gydhez, majd hamarosan meghalt alami betegsgben, amelyet minden oros masknt neezett, Celal nem tudott megmaradni az aksaraybeli pkhals iskban, apai nagyanyja eroskodsre isszatrt a hazba, s a tetotri lakasban rendezkedett be.

Aztan amikor egy reggel a illamossn melletti rgi kockakoeket teljesen rtelmetlenl aszalttal bortottak be, Galip arra gondolt, hogy az, amit a nagyapja szerencstlensgnek neez, a hazukban uralkod klonos zsoltsaggal, a helyhiannyal agy alami ehhez nagyon hasonl, megoghatatlan s ijeszto dologgal gg ossze. Azon a taaszi reggelen, amikor elksett az iskolabl, Galip azt almodta, hogy elksik az iskolabl. Lgy kk haj lannyal, akinek kiltre nem tudott rajonni, egy arosi autbuszon egyre messzebb kerltek az iskolatl, ahol az abcskony utols oldalait olastak olna. Apa s anya a reggel egy ra hosszat besto nap nyben a kk-ehr sakktablara emlkezteto abrosszal tertett reggelizoasztalnal ltek, s gy beszlgettek az elozo este a tetotrben elhelyezkedokrol, ahogy a haz kozlekedojben elcspett egrrol agy a cseld Lsma dzsinnjei-rol s ksrteteirol szoktak. Galip nem akart azon gondolkodni, hogy mirt bredt kson, s mirt szgyellne kse bemenni, de ppannyira nem rdekelte az sem, hogy kik laknak a tetotrben. A talal tkre mell tzott kpeslapok osszeissza oltak keere, itt-ott idegen targyakat latott, s egy ismeretlen szag - ennek ksobb a bolondja lesz - terjengett. Nyomaszt rzs szallta meg, lelem s agy: hol lehetnek azok a lig sznezett orszagok, amelyeket a leelezolapokon, hol a szp nagynni, akit a nykpeken latott lelnott ri szeretett olna lenni! Nagyanyja orlt, amikor azt mondta, hogy le akarja agatni a hajat, de a borblyban, ahogy a ecsegokben altalaban, nem olt semmi megrts: nem a nagyapja karosszkbe, hanem az asztal tetejre helyezett samlira ltette Galipot.

Raadasul a nagyapa nyakarl leoldott terto tl nagy olt neki. Olyan szorosra kotottk a nyakaba, hogy majd megulladt tole, s a trdig rt, mintha alami szoknya lett olna rajta. Sokkal ksobb, mg ezt az elso talalkozast Galip szamtasa szerint tizenkilenctizenkilenc hnap s tizenkilenc nap mla koeto eskojknl is sokkal ksobb, olykor, ha reggel a mellette al elesgnek a parnaba mlyedo ejt nzte, Rya kk paplana ugyanazt a nyugtalansagot keltette benne, mint annak idejn a nagyapa utan az o nyakaba kanyartott borblykendo szne, de errol soha nem szlt a elesgnek, talan mert tudta, hogy ilyen homalyos ok miatt gyse ogja a paplanhuzatokat lecserlni. Galip gy gondolta, hogy az jsag mar ott lehet az ajt elott, ezrt a mar megszokott pihekonny, atos konyv: A fekete ko titka - A Tudas konyv:ei 1. kibjt az agybl, a labai azonban nem a bejarat, hanem a mosd, majd a konyha el ittk. A teaozo nem olt a konyhaban. A elso rszt a nappaliban talalta meg. A rz hamutart dugig olt csikkel, ami azt mutatta, hogy Rya egy j krimit olasa, agy nem is olasa reggelig ott lt. A teaozo als rszt a mosdban talalta: amikor az alacsony znyomas miatt az autogejzrnek" neezett szorny szerkezetbol nem tudtak meleg izet nyerni, minthogy mg mindig nem ettek masik ednyt, a teaozo zorral rszben szoktak mosdizet melegteni, szeretkezs elott ppen olyan trelmetlenl, ahogy nagymama s nagyapa, apa s anya is tettk azelott. Am az egyik lagyd mar azt a bdos cigarettat! Vasi csak nzett, Galip hallgatott, s azon torte a ejt, hogy mit akart ezzel a nagymama mondani.

Utbb Celal rt is a dologrl, bar nem a nagymama kijelentsnek cljarl: Nem csak arrl an sz, hogy nem kell korabban kelni, mint a nap - rta - nem csak arrl, hogy nem kell mg sottben kibjni az agybl. Galip elmosta a csszket, tiszta kst, illat s tanyrt keresett, a okhagymashs-szag jgszekrnybol manyag telre emlkezteteto ehr sajtot meg olajbogyt ett el elo, s a teaozoben melegtett zzel megborotalkozott. Megordult ugyan a ejben, hogy j lenne olbreszteni Ryat, de aztan mgse csapott larmat mindeme tekenysggel. Gyorsan teat ozott, s a szikkadt kenyrhez kakukkel meghintett olajbogyt eett. Kozben a tanyrjahoz tamasztott nyom- daestkszag jsag almos szaait olasta, de az esze masutt jart: este elmehetnnek Celalhoz agy a Palota moziba. Celal tarcajara egy pillantast etett csak, mert gy hatarozott, hogy majd a mozi utan ogja elolasni, szeme azonban ottragadt: mgiscsak elolasott egy mondatot, aztan letette az jsagot az asztalra, elallt, elette a kabatjat, de indulas elott mg isszament a szobaba.