Konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2.


Konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2.

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 376950193
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,46

MAGYARÁZAT:Konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2.

Due to a planned power outage, our services will be reduced today June 15 starting at am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses. Minő ez a világ és hogyan keletkezett a költő képzele- tében? Tán nem csak rajtam, hanem tárgyam nehézségén is múlt, hogv azokra a kérdésekre egész könyvvel felelek. Egyénisége i II. Költészete 26 III. Képzelete 62 IV. Emberei 87 V. Állatai VI. Epikus művészete VII. Prózája VIII. Nyelve és stilusa IX. Jelemősége X. Függelék XI. Tárgymutató I. A mint e lapokon Arany János személyiségét és szellemét művein át jellemezni akarom, alakja mindinkább megelevenedik előttem, érzelmek- ben és eszmékben gazdag élete újból leperdűl és fejlődésének különböző korszakai ismét elvo- nulnak képzeletem előtt.

De nem csak külső élete képeit, legbelsejének hullámzásait is mutatja költészete; mutatja, mily módon felelt e finom szervezet a külső világ hatásaira. Majd a kétség égeti, mint Nessos inge, a fájdalom láza töri, a tépelődés kikezdi, a kétségbeesés vízomlásai keresztül szakadnak lelkén. Majd ismét mcgfeslenek a sötét felhők, költészete áttör hangulatának borúján és egy vörös csík a távol határon szebb napot jelez. I Életrajzírója majd utána jár mind ezen nyo- íoknak, meh'eket műveiben találunk, és idő- léndben oda fűzve őket Arany külső életének llenségeihez, megalkotja összefüggő életírását: ki Aranyt csupán jellemezni, azaz műve- letének fősajátságait és azok összefüggését Jetével megállapítani iparkodom, csak szelle- niének leírását kísérlem mes. Arany élete négy korszakra oszlik. Mind- egyiknek határköve egy-egy, polgári állására és lelki életére nézve fontos esemény, egy-egy külső és belső katastropha. Első korszaka gyermekkorának és ifjúságának 1 9 évére terjed. Apjától örökölt komolyságát zárkózott gyermekkori élete és a gyermektársaság hiánya csakis fokozhatták. Apja, úgy látszik, olyan jellemű volt mint fia: igen érzékeny — a mi az öreg földmíves rendkivűli vallásosságában mutatkozott — a magányt kedvelő és szeHd. A Margitszigetre nézve lásd Tölgyek alatt. Ének a ligetről és 'J'oldi szerelme XII. Tőle tanúit lia írni is, hamuba írt betűkön — a mi mintegy sejtelmes előjele méla költészeté- nek. Később a szalontai, majd meg a debreczeni gymnásiumban találjuk Aranyt: 17 éves korában megszakítja kollégiumi pályáját, hogy egy évig mint néptanító némi pénzt kereshessen, azután ismét visszatér Debreczenbe.

A küzdés és a konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2. törekvés évei ezek : mindenben nyilatkozik forró vágya emelkedni, mennél többet megismerni és valamit teremteni. Homályos művészi ösz- tönök ébrednek benne. Valami változás, valami mozgás van belsejében, mint a virágban, midőn bimbóra fakad. A távolban, mintha álmon át, koszorúk tűnnek eléje. Keresve-kereste ön- magát, de a sors azt mondta: Hiába! Tűzben kell égned, mielőtt nemes erezed ragyogna! Elégedetlensége sokféle tapogatódzásaiban mutatkozik. Majd azt hiszi, hogy festőnek született, majd a szobrászatba kap és egy ala- bastrom-sótartó töredékeiből fanyar arczokat kezd faragni. Ezen csalékony képzőművészeti ösztön egyébiránt igen jellemző a későbbi költőre, kinek leírásai szabatosságra és plasti- kára páratlanok irodalmunkban. Majd meg az olvasás dühe fogja el, a mi nem épp ritka az úgynevezett érettebb ifjúságnál; fontszámra falja a költőket, ezek híján hihetetlen mennyi- ségű zagyva prózát is bevesz romlatlan ter- mészete : ó meg új műveket, szótárakat vagy dogmatikai kézi könyveket épp oly hévvel, mint fejtegetéseket a juhtenyésztésről. Agyba- főbe versel, értekezik, fest, zenél, míg még erősebb ösztön ébred benne. Mint néhány évvel később Petőfi, ő is azt gondolja, hogy Iiszínésznek született és a tanév közepén elhagyja á debreczeni kollégiumot, a rendes életpályát és felcsap vándorszínésznek. Ez a szerencsétlen ötlet, mely őt egész ter- mészetével merően ellenkező pályára vitte, életének előbb említettem első nagy fordulatát idézi elő. Városról-városra járva, Arany csak- hamar látja, hogy nem való e kóbor lumpok közé, látja, hogy miután szakított régi életével, új pályáján sem boldogul. Végre Marmaros-Szigeten nagy belső küzdelmek és egy gyötrelmes álom hatása alatt balladáiban is nagy szerepe van az álom- nak elhatározza, hogy hazatér és gyalog átbo- Ivong a fenyűkoszorúzta mármarosi hegyeken le az alföld egy részén át, míg szégyenszemre és kimerülve Szalontára ér.

Ez Arany rövid, de egész életére kiható vándorkorszaka. A magyar költőknél mintegy hagyományos az ily bolygás; a régiebbeknél még évekre terjed, az ujabbaknál hónapokra rövidült. Valami rossz tündér rendesen vándor- botot tesz a magyar költő bölcsőjéhez még szerencse, ha csak vándor- és nem — koldus- botot. Már jó Tinódi Sebestyén is ily vándor- életet él; minden évben más-más helyen talál- juk, Magyarország és Erdély legkülönbözőbb vidékein. Egyik krónikás költeményében méltán azok közé sorolja magát, kik tétova búdosnak. Messzire bujdosom. Hazámat itt hagyom, Isten vezérli dolgom, Isten vezérli dolgom. Jobb hát a darvakkal. Vagy más madarakkal Elbujdosnom messzire. Elbujdosnom messzire. Csokonaiban is van valami emésztő nyug- hatatlanság, mely őt egyik vidékről a másikra hajtja: Debreczenből Sárospatakra, Sárospatakról Pestre ; innen Rév-Komáromba tér, majd Keszthelyen vagy Csurgón találjuk és majd meg elpanaszolja, hogy rám jajdult a Balaton. Kis- faludy Károly, mint ecsete után élő vándor- festő, szeretetreméltó könnyelműséggel nyakába veszi i8i2-ben Olaszországot és üres erszény- nyel, de konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2. szívvel próbálgat — mint később Arany meg Petőfi — oly művészetben jeles- kedni, melyhez nincs tehetsége. Sötét vágyás hajtott ki a széles világbaírja egy barátjának. Arany után még Petőfin is teljesül a bolygás átka. Már mint 15 éves diák édes apjának híre nélkül éhezve, fázva télnek idején szökik Selmeczről Pestre. A mint később leteszi a puskát, ismét vándorbot van a kezében. Mohácstól Pozsonyig gyalogoltam, írja maga s még hosszabb utat is; mily jól esett, ha [felvett mellettem elhaladó szekér, vagyis mily ' jól esett volna, ha fölvett volna! Debreczenböl utaztam Pestre, "konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2.," februáriusban — olvassuk egy Kerényihez intézett levélben — kopott ruhában, gyalog, egy pár húszassal és egy kötet verssel.

E kötet versben volt min- den reményem; gondolám: ha eladhatom jó, ha el nem adhatom, az is jó Egyes-egyedül mentem a Hegyalján; egy lélekkel, egy élő lénynyel sem találkoztam. Minden ember födelet kere- sett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szórt reám. Éppen szemközt jött. Arczomon megfagytak a könyek, melyeket a zivatar hidege és a nyomorúság fakasztott. Arany szinészkedése, életének legkeményebb megpróbáltatása. Hazaérve édes apját meg- vakulva találja; néhány hét múlva édes anyja hirtelen meghal. Mindehhez járult, hogy bolygása közt erősen áthült és testi fájdalmaiban halá- los betegség előjeleit vélte látni. Megtörve a sok csapástól, fiíjdalmas merengésben ült ott megvakult apja mellett immár kietlenné vált szülő-házában, atn ősz apámmal. Nem magam tehát, de hol van oly magány, oly bús, rideg, mint mikor ő ott ült, az élet árnyán s én virraszték szemének éjtszakáján! Miután annyira csalatkozott önmagában, lemond egyelőre minden művészi ambitioról; csak magának és vak apjának akar élni. Jóvá akar lenni ifjúkori tévedésébe : más nem, csak ő maga érzi a rehabilitatio szükségét. Életének első korszaka e forduló pontnál bezáródik s ezen- túl más irányban halad.

Apjának sárviskójában visszavonulva csendes munka közt él, míg megválasztják tanárnak a szalontai gymnasium- hoz, hol kötelességérzete, szorgalma és kész- sége minden szívet meghódít, úgy hogy négy évvel később, 23 éves korában szalontai al- jegyző lesz. Ugyanakkor szíve és esze szavát követve meg is nősül. Feltettem magamban — írja Arany ez évekről, — hogy nem olvasok többet, hanem élek hivatalomnak, családom- nak. Lassanként derül láthatára: elegendő jövede- lemre tesz szert, rendkívüli módon megkedvel- teti magát földiéivel, hypochondriája testi bajá- val együtt enged, vak apja — Isten csudája! Sze- rencséjével visszatér költészete is : hiába tagadta meg, hiába akart közönséges ember lenni! Lelkének húrjai, mint valami láthatatlan kéztől érintve, megrezdülnek; először mintha egyes szakgatott hangok tévedeznének rajta, de csak- hamar összefolynak, nőttön-nőve magasabbra szárnyalnak és végre kitör zengzetes hatalmával a hangok elfojtott árja : a szalontai jegyző tollhoz nyúl, nem jegyzőkönyvét, hanem a Toldii írja meg és homályos neve egyszerre a hír szárnyára kap. Az alkotás e szerencsés korszakában Arany pótolja, a mit ifjúkorában elmulasztott : feltűnő későn válik ki belőle a költő, de annál gyor- sabban tökéletesedik.

A es évek második felében, mintha élete delelő pontján volna. Elragadó költői szelleme és törhetetlen szor- galma a legmagasabbra ihletik, a mi csak tehet- ségétől telik. Mellette állnak, mint őrző nem- tők, fiatal felesége és fiatal barátja: Petőfi; minden arra mutatott, hogy a mélabú vagy kétségbeesés nem tér be soha szerény szalontai hajlékába, a mely felett nyájas fénynyel ragyo- gott a lángelme konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2. a szerelem csillaga. Arany mintegy életének vízválasztóján állott. Mindkét oldalról déli verőfényben sárga kalászok és gazdag gyümölcsös sudarai hullámoztak, a tá- volban ezüst folyam-tükrök villogtak és sötétlő ligetekben rózsák égtek De jaj, egyszerre csak közbe vágtat egy vad kozák és a barát hü szivébe döfi lándzsáját; vér futja be a folyamok tükrét és puskapor-fellegek tapadnak a napsütötte tájképre.

Válassz kategóriát. Keresés szűkítése. Ezzel a szűrési lehetőséggel a kisebb termékszámmal kereskedő, magánszemélyektől származó, többségében használt, de néha akár új, apróhirdetés-jellegű, egyedi termékekre tudod leszűkíteni a találati listát. Ezzel a szűrési lehetőséggel a nagyobb TeszVeszes eladók, kereskedők, külföldről szállító eladók többnyire új, bolti-jellegű termékeire tudod leszűkíteni a találati listát. Kosár [x]. Tedd egyedivé az oldalt! Egyéb irodalom Minden kategóriában Divat és szépség Gyerek és baba Otthon és kert Sport és szabadidő Kultúra és szórakozás Gyűjtemény és művészet Műszaki cikk és mobil Autó-motor és alkatrész Szolgáltatás és iroda Felhasználók Lejárt termékek Keresés a leírásban is. Részletes keresés. Válassz kategóriát Egyéb irodalom Egy kategóriával feljebb:. Keresés szűkítése Kötés típusa. Mindegyik bőrkötés félvászon fűzött karton keménykötés. Mindegyik új újszerű jó állapotú többet használt hiányos használt. Profi eladók termékei. Vaterafutár szállítással. Ingyenes szállítással. Utánvéttel küldve. Csak Vatera és TeszVesz termékek. Számlaadás nélkül. Csak ingyen elvihető termékek. Hasonló kategóriák Antológiák. Novellák, elbeszélések. Riportkönyvek, tényirodalom. Szépirodalmi könyvcsomagok. Egyéb irodalom. Top10 keresés 1. Angol szótárak 2. Atlaszok 3. Babanaplók 4. Konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2. 5. Képregények 6. Könyvek 7. Könyvespolcok 8. Szinoníma szótárak 9. Szótárak Top10 márka 1. Anna Peti Gergő 3. Gulliver utazásai 4. Harry Potter könyvek 5. Jónás könyve 6. Krúdy Gyula: Álmoskönyv 7. Puzzle 8. Stephen King könyvek 9. Társasjátékok Trónok Harca könyvek.

Főoldal » Könyv » Irodalom » Egyéb irodalom ». Kis képekkel Nagy képekkel. Találatok rendezése: Legújabbak elöl Népszerű hirdetések előre Ár szerint növekvő Ár szerint csökkenő Hamarosan lejáró hirdetések előre Később lejáró hirdetések előre Megnevezés A-Z-ig Megnevezés Z-A-ig Licitek száma szerint növekvő Licitek száma szerint csökkenő Szállítással növelt ár szerint növekvő Szállítással növelt ár szerint csökkenő. Az általad keresett termékből a Vaterán db van! Ár:. A következő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 48 órában lejáró hirdetések. Az elmúlt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 48 órában indult hirdetések. Csak TeszVesz piac termékek. Csak TeszVesz piac termékek Ezzel a szűrési lehetőséggel a kisebb termékszámmal kereskedő, magánszemélyektől származó, többségében használt, de néha akár új, apróhirdetés-jellegű, egyedi termékekre tudod leszűkíteni a találati listát. Csak TeszVesz shop termékek. Csak TeszVesz shop termékek Ezzel a szűrési lehetőséggel a nagyobb TeszVeszes eladók, kereskedők, külföldről szállító eladók többnyire új, bolti-jellegű termékeire tudod leszűkíteni a találati listát. Csak új termékek. Csak használt termékek. Csak aukciók. Csak fixáras termékek. A termék külföldről érkezik: Mindegy Nem Igen. Személyes átvétellel. Környék km. Jelenleg nincs mentett keresésed. Mentett keresés betöltése. Keresés mentése Megnevezés: E-mail értesítőt is kérek Mikor küldjön e-mailt? Szűrők törlése. Növeld eladási esélyeidet! Emeld konyv: A tolgyek alatt - Arany Janos eletregenye 2. termékeidet a többi közül!

Szállítással Ha személyes átvételen kívül más átvételi lehetőség is rendelkezésre áll, akkor az aktuális árnak a legolcsóbb szállítási mód költségével növelt összegét olvashatod itt. Ajánlott aukciók Ajánlat betöltése. Kérjük, légy türelemmel Javaslat elküldése. Oszd meg velünk véleményed! További oldalaink Vatera. Közösség Fórum Blog Facebook Twitter. Angol szótárak. Szinoníma szótárak. Anna Peti Gergő. Gulliver utazásai. Harry Potter könyvek. Jónás könyve. Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Stephen King könyvek. David Suchet: Poirot és én Mókás Óra - Egy zsúfolt nap - A. Milne, E. S A belső csend megteremtése - Schmidtné dr. Holló E A szabadság ötven árnyalata - E. James Az élelmiszerek adalékanyagai az e-számok rejtély Herman Ottó: A pokol cséplője - gyűjtőnaplói, levelei -T49 Teszt, ne vegye meg! Kr S beszélt a halott - E. Benson A költők élete - E. Doctorow