Konyv: A Biblia nagykonyv:e


Konyv: A Biblia nagykonyv:e

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 613348370
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,63

MAGYARÁZAT:Konyv: A Biblia nagykonyv:e

A Biblia könyvei a kereszténység konyv: A Biblia nagykonyv:e könyvében, a Bibliában található iratok. Ezek az iratok számos különböző műfajba tartoznak, például: elbeszélésekevangéliumokprófétai iratok, zsoltároklevelek, apokaliptikus írások. Az Ószövetség tekintetében, a kereszténység fő ágai között néhány különbség található a könyvek elnevezésében és tagolásában, illetve abban, hogy az egyes deuterokanonikus könyveket a Biblia részének tartják-e. A Biblia könyvei. A Wikimédia Commons tartalmaz A Biblia könyvei témájú médiaállományokat. Mózes 1. Mózes 2. Mózes 3. Mózes 4. Mózes 5. Énókh 1. Sámuel 1. Királyságok 1. Sámuel 2. Királyságok 2. Királyok 1. Királyságok 3. Királyok 2. Királyságok 4. Divré hajjámín. Krónika 1. Krónika 2. Ezsdrás 1. Ezsdrás 2. Ezsdrás 3 függelék. Ezsdrás 3 extra kanonikus. Ezsdrás 3. Ezsdrás 4 függelék. Ezsdrás 4 extra kanonikus. Ezsdrás 3 3— Ezsdrás 4. Esztér nincs benne a kiegészítés. Eszter nincs benne a kiegészítés. Makkabeusok 1. Makkabeusok 2. Makkabeusok 3 extra-kanonikus. Makkabeusok 3. Makkabeusok 4 függelék. Etióp Makkabeusok 1. Etióp Makkabeusok 2. Etióp Makkabeusok 3. Manassé imája függelék. Manassé imája. Manassé imája Ódák könyvében. Sír hassirim. Énekek éneke. Sirák fia. Jeremiás siralmai. Báruk 2 Báruk levele keleti szíreknél. Báruk 4. Jeremiás levele Báruk 6. Jeremiás levele. Danijjél nincs benne a kiegészítés. Dániel nincs benne a kiegészítés.

Teré asszár a 12 kispróféta. Az apostolok cselekedetei. Pál levele a rómaiakhoz. Pál első levele a korinthusiakhoz. Pál második levele a korinthosziakhoz. Pál levele a galatákhoz. Pál levele az epheszosziakhoz. Pál levele a filippiekhez. Pál levele a kolosszébeliekhez. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz. Pál második levele a thesszalonikaiakhoz. Konyv: A Biblia nagykonyv:e első levele Timótheoszhoz. Pál második levele Timótheoszhoz. Pál levele Tituszhoz. Pál levele Filemonhoz. A zsidókhoz írt levél. Péter második levele. János második levele. János harmadik levele.

Teljes szövegű keresés. Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor. Rólunk Kapcsolat Sajtószoba. Mesterséges intelligencia. For full functionality of this site searching, viewing images, maps and pdf files it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable Konyv: A Biblia nagykonyv:e in your web browser. Technológiák Digitalizálás Történelmi térképek Művészi reprodukció Mesterséges intelligencia. Magyar Română English. Mindeddig úgy emlegettem a Bibliá t, mint egyetlen könyvet, s nem egészen alaptalanul. Már a középkorban is gyakran másolták konyv: A Biblia nagykonyv:e nagy kódexbe, egy könyvként nyomtatta ki Gutenberg mint nyomdájának első termékét, s ma is többnyire egyetlen kötetben kapható és olvasható. Valójában a Biblia több tucat kisebb-nagyobb könyvnek a gyűjteménye, neve is a görög biblion levél, könyvecske szó többes számú formáját mutatja. Hogy hány könyvet számolunk ide, azt nem lehet egyetlen számmal megadni, mert mint majd alább meglátjuk, ma általában néhány könyvvel többet tartalmaz a katolikus Biblia, mint a protestáns. Mindkettőre áll azonban, hogy két főrészre oszlanak: a terjedelmesebb Ószövetség re és a vékonyabb Újszövetség re. A két könyvet régiesebb szóval Ótestamentum nak és Újtestamentum nak is emlegetik, mivel Isten bennük testálta, azaz hagyta az emberiségre tanításait. Az egész művet szokás Szentírás nak vagy egyszerűen csak Írásnak is nevezni.

A Bibliá t mai irodalmi szakszóval antológiának is mondhatjuk, pontosabban két antológia együttesének, mivel két főrésze eltérő konyv: A Biblia nagykonyv:e és eltérő körülmények között jött létre. Az Ószövetség olyan antológia, amelyben elsősorban történeti tárgyú munkákat gyűjtöttek össze, ezek — ha leszámítjuk a teremtéssel és az emberiség teljesen legendás őstörténetével foglalkozó néhány fejezetet — lényegében a zsidó nép történelmét beszélik el a maguk sajátos felfogásában a Kr. A sajátos felfogás azt jelenti, hogy e történelem minden fontos mozzanatában Isten ténykedését, gondoskodását vagy épp büntető szándékát igyekszenek kimutatni és bizonyítani, ami persze nem mindig kedvez a mai fogalmaink szerinti történelmi megbízhatóságnak. A harmadik csoportba szép számú prófétai könyv sorolódik, ezek olyan látnoki képességű férfiak költői erejű beszédeiből állnak, akik a zsidóság történetének egy válságos szakaszában léptek fel Isten szószólójaként, a hit tisztaságának, az egyszerű nép igazságának védelmében. Az Újszövetség iratait is lehet és szokás a fenti szempontok alapján felosztani. A történeti könyvek konyv: A Biblia nagykonyv:e itt lényegesen szerényebb — a négy evangélium Jézus élete eseményeit és tanítását adja elő, míg egy hosszabb iratban az apostolok és Szent Pál térítő tevékenységéről, az őskeresztény egyház kezdeteiről olvashatunk. A legnépesebb az oktató írások csoportja, ezek Szent Pál és más apostolok levelei különféle egyházközségekhez vagy magánszemélyekhez.

Prófétai könyvet mindössze egyet mutathat fel az Újszövetség, a János apostolnak tulajdonított Jelenések könyvé t. Ha manapság egy antológia megjelenik, feltüntetik a válogatóját. A bibliai antológiák összeállítása nem köthető egyetlen személy nevéhez, sem egyetlen adott időponthoz. Több évszázados rostálás előzte meg végső kialakulásukat, különféle korokban más-más tekintélyű testületek foglaltak állást ügyükben, és a végső döntést olykor heves viták után hozták meg. Az Ószövetség esetében ez a döntés csak az időszámításunk kezdete előtti évszázadokban született meg. Pontosabban két döntés konyv: A Biblia nagykonyv:e született. Az egyik Júdeában, a Kr. Ezzel szemben Alexandriában, ahol népes zsidógyülekezet élt, és már a Kr. A palesztinai kánon — azaz mértékadó lista — 39 művével szemben így az alexandriai kánon ot foglal magába. Az Újszöveiség kánonja is több, mint kétszáz éven át vajúdott: könyvét már a Konyv: A Biblia nagykonyv:e. Amikor a keresztény egyház az V. S ez így is volt a XVI. Az Újszövetség et tehát görögből fordította — mivel annak minden könyve eredetileg görögül íródott —, az Ószövetség et pedig természetesen héberből. Ez bölcs és igen előremutató gondolat volt, ezt az elvet követik a századunkban készült legkorszerűbb fordítások is. Csakhogy ezáltal el is dőlt, hogy a palesztinai listát kell használnia, hisz a másikban, az alexandriaiban szereplő többlet, az a bizonyos hét könyv, csak görögül maradt fenn, héber eredetijük — ha volt — már az ókorban elveszett. Így alakult ki a kurtább, mindössze 66 könyvből álló Luther- Biblia, amelyet azóta is a legtöbb protestáns bibliaváltozat mértékadónak tekint, míg a katolikus egyház megmaradt a bővebb kánonnál.

A fentiekből kitűnik, hogy az újszövetségi könyvek számában nincs eltérés a katolikus és protestáns Biblia között. Többször is válogatásról, rostálásról beszéltünk, s nyilván adódik a kérdés: mi lett azokkal a művekkel, amelyeket a válogatók mellőztek? Bizony így van, de ennek az érdeklődésünknek aránylag kevés tápot találunk. A kánonba foglalás ugyanis a kitüntetett írások fennmaradását szavatolta, rendszeresen másolták őket, vigyáztak rájuk, nemzedékről nemzedékre adták tovább. A mellőzött műveknek ezzel szemben jóval kevesebb volt a becsülete, s minden esélyük megvolt rá, hogy elkallódjanak. Mi több, a kánonból való kizáratásuk miatt egyesek akár gyanúsakká is válhattak, s könnyen lehet, hogy egy részüket szántszándékkal semmisítették meg. Az Ószövetség szövegében harminc olyan írás van említve címe vagy tartalma szerint, amelyekről semmi többet nem tudunk; voltak, de elvesztek. Ezekből az apokrif művekből, valamint azokból az írásokból, amelyeket zsidó hittudósok alkottak a későbbi századokban az Ószövetség egyes könyveinek magyarázatául, igen izgalmas tudnivalók hámozhatók ki a zsidók, illetve a korai keresztények életéről és hitvilágáról.

Aki valamely bibliakiadásba belelapoz, látni fogja, hogy minden szentírási könyv szövege számozott fejezetekre van osztva, és az egyes fejezeteken belül is kisebb, egy-két mondatos szakaszok különülnek el, apró számokkal jelölve. Ezeket a kis szakaszokat vers nek nevezzük. A korábban egybefüggő szöveget a XIII. Ily módon könnyebbé vált idézni, utalni vagy hivatkozni a "konyv: A Biblia nagykonyv:e" szövegek valamelyik helyére. Ha a könyvek nevének egyezményes rövidítését használjuk, ilyen egyszerű egy megjelölés: 2Kir 13, Kiolvasva: Királyok második könyve, a tizenharmadik fejezet huszonegyedik verse. Mivel a bibliakiadások minden lapjának tetején olvasható a könyv neve és a fejezet száma, szinte gyerekjáték a könyvben az idézett helyet kikeresni. Főleg akkor, ha tudjuk, milyen rendben követik egymást a szentírási könyvek. Lássuk tehát a Biblia könyveinek teljes jegyzékét, az egyezményes magyar rövidítésekkel! Csillag jelöli azokat a könyveket, amelyek manapság hiányoznak a protestáns Bibliá ból. Mózes első könyve. Mózes második könyve. Mózes harmadik könyve. Mózes negyedik könyve. Mózes ötödik könyve. Józsué könyve. Bírák könyve. Rut könyve. Sámuel első könyve. Sámuel második könyve. Királyok első könyve. Királyok második könyve. Krónikák első könyve. Krónikák második könyve. Ezdrás könyve. Nehemiás könyve. Eszter könyve. Jób könyve. Zsoltárok könyve. Példabeszédek könyve. Prédikátor könyve. Énekek éneke. Izaiás könyve. Jeremiás könyve. Jeremiás siralmai. Siral Siralmak. Bár Baruch. Ezekiel könyve. Dániel könyve. Hóseás könyve. Joel könyve. Ámosz könyve. Abdiás könyve. Jónás könyve. Mikeás könyve. Náhum könyve. Habakuk könyve. Szofoniás könyve. Aggeus könyve. Zakariás könyve. Malakiás könyve.