Konyv: Az oreg holgy latogatasa


Konyv: Az oreg holgy latogatasa

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 738829040
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,88

MAGYARÁZAT:Konyv: Az oreg holgy latogatasa

A pénznek minden szokást, erkölcsöt, érzelmet elsöprő mágikus hatalmát mutatja be a polgári társadalomban, egy háború utáni német kisváros nyomorán, majd felemelkedésén. Claire Zachanassian, a hatvan éven felüli milliomosnő, a történet főhőse, különcködéseivel, érzelgősségével és vagyona adta hatalmával egy nálunk már jórészt feledésbe ment típus jellemvonásait is egyesíti: a célratörő, műveletlen és kegyetlen pénzemberét. A darab, rajta kívül, még jó néhány eleven, eredeti alakot visz színpadra, és nem szűkölködik az izgalmas, váratlan fordulatokban, annak ellenére, hogy keményen felépített szerkezete kérlelheteteln következetességgel hömpölyögteti a cselekményt kegyetlen befejezése felé. A két férfi később újabb és újabb véletlen találkozások során folytatja a beszélgetést, s az építészettörténeti diskurzusból szinte észrevétlenül siklanak át Austerlitz élettörténetének feltárásba. Gyerekkorát Walesben, egy lelkész házaspárnál, a világtól elzártan tölti. Csak az internátusban tudja meg valódi nevét, és azt, hogy a zsidóüldözések elől menekítették a kontinensről a szigetországba. Austerlitz, aki kiskorától zárkózott, melankolikus alkat volt, a gyermekéveivel és valódi szülei sorsával való szembesülés hatására teljesen magába zárkózik, csupán a titokzatos, megfejtésre váró emlékek a társai és azok az épületek, homlokzatok, vasúti csarnokok, alaprajzok, amelyeket Austerlitz megszállottan fényképez.

Sebald a Kivándoroltak-hoz hasonlóan itt is a gyökértelenségről, az anyanyelvét vesztett kivándorolt-létről tudósít szívszorító precizitással, s az előző regényből megismert veretes, barokkosan burjánzó nyelv, a beillesztett fotókkal és rajzokkal ugyanúgy egy dokumentum és fikció határán lebegő történetet mesél el, ezúttal egyetlen emberről, Jacques Austerlitzről. Sebald sors-archívumának tárlóit végigjárva végül lényegtelen lesz a fikció - nem fikció kérdése. Helyette a személyes élettörténet mögött kibontakozó európai történelem egy sajátos metszete válik fontossá, és Austerlitz alakja, a kutató, gondolkodó és érző ember "konyv: Az oreg holgy latogatasa" és emlékműve. Ott voltak először "konyv: Az oreg holgy latogatasa" a metternichi korszak nyomorúságos politikai viszonyai, amelyek ben, huszonkét éves korában - egy lázító politikai röpirat miatt - menekülni kényszerítik hazájából; a betegség - a tífusz - amely alig több, mint huszonhárom éves korában végez vele, konyv: Az oreg holgy latogatasa végül még hagyatékának mostoha sorsa is: egy befejezett színdarabja áldozatul esik menyasszonya öregkori bizottságának, a kézirat minden valószínűség szerint megsemmisült; a Woyzeck töredékeit csak a legutóbbi időkben sikerült nagyjából megnyugtató módon rendszerezni, és még leveleinek is csak töredékei maradtak az utókorra. Holott ez a tüneményes fiatalember huszonhárom évesen már a strasbourgi tudományos társaság tagja, a doktori cím tulajdonosa és a zürichi egyetem magántanára, akinek a márnák idegrendszeréről írott értekezése és a koponya idegeiről tartott előadása fényes tudományos pályafutást ígér; elmélyült tanulmányokat folytat a német filozófia Descartes utáni történetének megrajzolásához, és mind e közben, alig két év alatt megalkotja irodalmi életművét, amely töredékes mivoltában is a legnagyobb - Lukács György szerint az egyetlen igazi - előrelépés a Goethe utáni német drámairodalomban; mindenesetre annyival kora előtt jár, hogy igazi hatását csak a huszadik században fejthette ki; azóta viszont a Danton halála, a Leonce és Léna és még inkább a Woyzeck állandó energiaforrása a megújulásra törekvő színházi mozgalmaknak.

Az első kötet a klasszikus görög tragédia XX. A második kötet néhány későbbi darabot tartalmaz. Húsz év alatt annyi sikert értek meg, mint kevesen; ők jelentették a svájci - s egy kissé a német - irodalmat is. A hatvanas években azonban már ott állt mögöttük egy konyv: Az oreg holgy latogatasa, velük talán dacból sem azonosuló írónemzedék. Alig ért ereje teljébe W. Diggelmann, Jürg Federspiel nemzedéke - hogy csak a már nálunk is ismerteket említsük - máris felsorakozott mellettük a negyven alattiak merőben más karakterű gárdája. Bár a svájci a legkisebb német nyelveterület, a némettől és az osztráktól élesen elváló, sokszínű irodalmat teremtett. Két legújabb nemzedéke, melynek bemutatására kötetünk vállalkozik, ezt a sokszínűséget folytatja újító, kísérletező kedvvel. E regény történetei szinte ugyanúgy megszámlálhatatlanok, mint ahogyan azt sem tudnánk összeszámolni, hány emberrel találkoztunk életünkben, mégis egyetlen elbeszéléssé olvadnak össze. A regény egyetlen, nagy elbeszélése azonban nem ezeket a történeteket beszéli el, hanem a testek egymásra hatásának, egymásra gyakorolt vonzásának, egymásra irányuló vágyakozásának és egymásról őrzött emlékezetének nagy történetét. Ebben a burjánzó elbeszélésben jönnek létre olyan csomópontok, amelyek különböző személyekkel azonos időben és azonos helyen a másik test az érzetbenazonos időben különböző helyeken a másik test a vágybanazonos helyen különböző időkben a lakás, a ház, a város emlékezete a testbenilletve ugyanazon személlyel különböző helyeken és időkben a saját test az emlékezetben megesett dolgokat kapcsolnak össze. Az elbeszélésnek ez a csomópontról csomópontra haladó mozgása vetíti ki aztán a konyv: Az oreg holgy latogatasa képzeletbe a történetek szövegen túli valósággá összeálló szövevényét, mely így gyakorlatilag és elvileg egyaránt kimeríthetetlen, és ezért képes egy semmiből megteremtett, társadalmilag és történelmileg mégis szigorúan meghatározott, az általunk ismert vagy ismerhető reáliáknak akkurátusan megfelelő, szövegen túli világot alkotni.

Ahogy ez létrejön, az ennek a regénynek a legnagyobb titka és egyben világirodalmi teljesítménye. A Párhuzamos történetekkel létrejött az a mű, amely komolyan konyv: Az oreg holgy latogatasa és megválaszolja a realizmus felbomlása, a századelő újító kísérletei és a nouveau roman által felvetett kérdéseket, ugyanakkor visszaadja az olvasás gyönyörét, és kiállja az összehasonlítást a tizenkilencedik századi nagyrealizmus legnagyobb műveivel. A kötetünkben szereplő szerzők némelyike több évtizedes színházi múlttal, bemutatók, sikerek és díjak sokaságával dicsekedhet, míg mások ígéretesen induló pályájuk elején tartanak. Akad köztük fiatal, középkorú és idősödő; latin-amerikai, illetve ázsiai származású, fekete és fehér bőrű, hetero- és homoszexuális, nő és férfi. Szinte véletlenül alakult így, miközben igyekeztünk olyan antológiát összeállítani, amely a lehető leghívebben mutatja be Amerika — e hatalmas és sokszínű ország — meglepően felszínesen ismert kortárs drámairodalmát. Azt a drámairodalmat, amely nincs se sokkal jobb, se sokkal rosszabb állapotban, mint a színház, amellyel kölcsönösen feltételezik egymást, és nincs sokkal jobb vagy rosszabb helyzetben, mint a kortárs művészet többi ága. Elsősorban a — valamelyest talaját vesztett, ugyanakkor soha nem látott mértékben virágzó — szórakoztatóipar része, de jelentősebb mozzanataiban, az átlagból kiemelkedő alkotásaiban az ezredvég amerikai polgárának, az ezredforduló földlakójának tart tükröt a maga módján.

A kötet tartalma: Doug Wright: De Sade pennája. Upor László fordítása. Lanford Wilson: Kéretik elégetni. Burn This. Taschler Andrea fordítása. Craig Lucas: A haldokló gallus. The Dying Gaul. Maria Irene Fornes: A Duna. The Danube. Békés Pál fordítása. Kia Corthron: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak! Ruttkay Zsófia fordítása. Diana Son: Halak. Gecsényi Györgyi fordítása. David Mamet: Titkosírás. The Cryptogram. Varró Dániel fordítása. Pekka Lounela groteszk színjátékának hőse, Falk alezredes lepuffantja a szomszéd Sundström-házaspár öreg macskáját. Jelentéktelen gonosztett ez, de villámként világítja meg Falk jellemét, hiszen ez a kései puskalövés csupán ártalmatlanabb mása annak a réginek, mely emberéletet oltott ki valaha, a háború utolsó napjaiban. Juha Mannekorpi monodrámájának szaggatott versbeszédeegy folyó mélyéről ér el hozzánk. Ott lenn, az iszapban fekszik Mala Salminen, aki megölte magát. Hangja a magányosság hullámverése, halálának oka: az elidegenedés. Tauno Yliruusi komédiájának első oldalain egy férfi mászik át a börtön falán. Szökni akar? Minden vágya, hogy visszakerüljön. Nem sikerül neki, de próbálkozásai során minden eresztékben recseg-ropog körülötte a mai finn társadalom, sa darabból pompás szatíra kerekedik. Egyvalami fogja össze mégis ezt az egymástól annyira különböző három művet? Könyvem egy ilyen szereppáros regénye, állandó tagját - a szöveg első személyben szóló alanyát - tekintsük egy gyámhatóság képviselőjének, aki az emberi kudarcoknak, a társadalmi együttélés üzemzavarainak, a normáinktól eltérő viselkedésmódoknak főképpen azzal a megszabott körével áll szemben mint anyagával, amelyek gyerekeket sújtanak. Ügyei - emberi sorsok és kapcsolatok rövidebb-tartósabb csődjei - meglehetős bőséggel és bizonyos statisztikai állandósággal újratermelődnek. A szereppár másik tagja tehát folyvást arcot cserél, mégis fájdalmasan ismerős.

A regény beszélője egy zsúfolt munkanap lehetséges színhelyein végigmenetelve, rögzítve, amit épp abban a pillanatban, s értelmezve, amit általában csinál, megpróbálja némiképp világosabbá tenni helyzetének megszüntethetetlen konfliktusát: a személyes és a személytelen szolidaritás, morál és gyakorlat ütközéseit, végül is az én és a másik ember kapcsolatának néhány - számára fontos - elemét. Arcok és tárgyak, emlékek és lehetőségek járulnak közben elé, s nem tér ki a kísértés elől, hogy amennyire csak tud, odafigyeljen rájuk. Konrád György". Panelről, tigrisről a fürdőben, hatóságokról és egyéb szervezetekről és persze az állam mindenekfelettiségéről Áll öregen és örökös jelenben. Otthonszaga, meseillata van. Mesélnek a gyerekek, mesél csudás legendákat a savanyúcukrot szopogató nagymama - igaz történeteket, bajról és szerencsés megmenekülésekről a süket, ordító, szörtyögve alvó nagypapa - s elmondja az ősi mítoszok homályából előlépő Simon család eredetének és lombosodásának jelképes töténetét is. A jelenidő rideg fénye, kegyetlen csendje áttör a mesék meleg, áramló poézisén. Az ötvenes években vagyunk. Az egymásra rétegzett, a jelen pillanatiba csomósodott történeteknek egy tíz év körüli kisfiú a főszereplője. Megfogalmazatlanul is világos a példázatok tanulsága: a bűnöket és bűnhődéseket újrakezdésnek, feloldozásnak kell követnie. A fiatal író érett, jelentős művet írt: történetének erős sodrása, sűrű ritmusa van. Minden mondata feszült, minden részlete izgalmas. Szuggesztív, olvasmányos és fontos könyve az Egy családregény vége.

Az elszigeteltség és az érzelmi megnyomorítottság miatt a nő képtelen rátalálni szexuális identitására. Amikor viszonyt kezd az egyik tanítványával, rájön, hogy már csak a szenvedésben és a büntetésben tudja megélni a kéjt. A sajtbúra üvege alatt összezárva egymással, Erika és a mama. A búra csak akkor emelkedik föl, ha valaki kívülről megfogja az üveggombot, és felfelé húzza. Erika egy időtlen, kortalan, borostyánba dermedt bogár. Nincs története, és nem történik vele semmi. Ez a bogár már rég nem képes se csúszni, se mászni. Erika belesült a végtelenség sütőformájába. Valamiféle vaskövetkezetesség nyílt vagy rejtett működése folytán a valóság mintha számtalan arca közül mindig ugyanazzal fordult volna a művész felé. Témakör és stílusjegyek, művészi technika és életrajzi vonatkozások lehántható rétege mögött ott rejtőzik a művekben egy közös mag, egy írói alkat és egyéniség összetéveszthetetlen bélyege. Arthur Miller drámaírói teljesítménye is ilyenfajta következetességet hordoz magában, a darabok mindegyikében ott rejlik egy közös mag, az élet szemléletének bizonyos meghatározható, sajátos módja. A témában és a témák dramaturgiai kezelésében oly különböző darabokat legmélyebben és ezért legerősebben írójuk morális szenvedélye kapcsolja egymáshoz. Kivétel nélkül valamennyi darab egyfajta morális elkötelezettségből íródott, egy olyan fölfogás és írói alkat találkozásából, amely az élet sarkalatos erkölcsi dilemmáinak megmutatását nem egyszerűen színpadilag hatásosan kiaknázható írói lehetőségnek, hanem parancsnak, az író közösségi feladatának tartja.

Miller szerint "a tettek következményei éppoly valóságosak, mint maguk a tettek, mégis, ezzel ritkán számolunk, amikor a cselekedetet elhatározzuk, sőt még reményünk sincs arra, konyv: Az oreg holgy latogatasa teljes mértékben számításba vehessük, hiszen a következményekről csak részleges tudomásunk lehet". Miller tulajdonképpen minden darabjában tetteket szembesít következményeikkel, erkölcsi alapon. A téma természete szerint a dráma vagy az idő hosszmetszetében, vagyis logikai, okozati sorrendben mutatja be a folyamatot a döntéstől a tetten át a következményekig A salemi boszorkányok, Pillantás a hídról, Közjáték Vichybenvagy a következmény szemszögéből visszanézve tárul föl teljes jelentésében, indítékaival a tett Édes fiaim, Alkunéha konyv: Az oreg holgy latogatasa a kétféle módszer sajátságosan egybemosódik Az ügynök halála, A bűnbeesés után. A gyéren lakott, látszólag kopár vidéken egy-egy omladozó udvarházat, szakadozó partfalat, jobb időket megélt kikötővárost talál - a múlt töredékes nyomait szemlélve azonban egész világokat tár fel előttünk. Jelen lehetünk például Tulp doktor Amszterdamban tartott anatómiai leckéjén; egy szárnyvonalon közlekedő kisvasúton Kínába utazunk, a Tajping-lázadás idejébe; Joseph Conraddal tartunk a Belga-Kongó sötét mélyére. Szemünk előtt zajlik a Sole Bay-i ütközet, a hollandok és angolok versengését eldöntő tengeri csata; megelevenedik a "Konyv: Az oreg holgy latogatasa" ellen folytatott, kíméletlen angol légiháború. A zarándokút során megismerkedhetünk többek közt a hering természetrajzával, a cukor és a művészet története között fennálló szoros kapcsolattal, s az angol kultúra olyan különceivel, mint Thomas Browne, Algernon Swinburne és Edward FitzGerald, sőt társunkul szegődik Chateaubriand és Borges is.

A jelent a múlt mélyeivel összekötő könyv műfaja egyéni, sokrétű, egyszerre úti beszámoló és fikció, önéletírás és történetírás, amelybe szervesen épülnek a szerző fotói. A kultúrtörténeti, természetrajzi, történelmi, művészeti és irodalmi témákat ötvöző, hol elbűvölő, hol elborzasztó, de mindig lebilincselő történeteken rejtélyes motívum húzódik végig: a selyemszál. A mostani gyűjtemény Arany János szövegében a költő helyesírását követi, konyv: Az oreg holgy latogatasa jegyzetekben és Kövendi Dénes utószavában viszont, amely Arisztophanész és kora, valamint a klasszikus görög dráma történeti és esztétikai elemzését tartalmazza, a görög szavakat és neveket a ma szokásos akadémiai helyesírás szerint írja. Lassan klasszikussá érlelődő kitűnő regényének játékideje alig egy nap:

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Irodalom Színmű Dráma. Az öreg hölgy látogatása mesteri dramaturgiájával, tragikomikus karaktereivel és sötét humorával a A darab, amely első bemutatóin a kapitalizmus kritikájaként lett ismertté - mely szerint minden megvásárolható - mára a megkérdőjelezett humanista szólamok, az emberi A darab, amely első bemutatóin a kapitalizmus kritikájaként lett ismertté - mely szerint minden megvásárolható - mára a megkérdőjelezett humanista szólamok, az emberi kiszolgáltatottság és a tömegpszichózis drámájává vált. Budapest, III. Budapest, VIII. Ellenőrizze a készletet az Önhöz közeli üzleteinkben, kattintson az engedélyezéshez. Szállítás: munkanap Akár ingyen szállítással. A termék megvásárlásával kapható: pont. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt! Budapest, II. Budapest, VII. Budapest, VI. Budapest, XIII. Budapest XII. Budapest, XIV. Budapest, XIX. Budapest, X. Budapest, XV. Budapest, XXII. Budapest, XXI. Libri Csaba Center Könyvesbolt. Libri Debrecen Fórum Könyvesbolt. Libri Győr Plaza Könyvesbolt. Libri Malom Könyvesbolt, Kecskemét. Libri Miskolc Könyvesbolt. Libri Nyír Plaza Könyvesbolt. Libri Szeged Árkád könyvesbolt. Libri Szombathely Könyvesbolt. Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Még több a szerzőtől Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok.

A fizikusok Friedrich Dürrenmatt. Törzsvásárlóként: 94 pont. Ida regénye Gárdonyi Géza. Blanka Lipinska. Törzsvásárlóként: pont. Légy ott Isztambulban Borsa Brown. A csütörtöki nyomozóklub Richard Osman. Szédítő Balaton R. Kelényi Angelika. Dharma Szűcs Péter. Teljes lista. Hűlt helyem Keresztury Tibor. Bálnadal Tóth Krisztina. Mikor szabad ölni? Spiró György. Mondatok a csodálkozásról Konyv: Az oreg holgy latogatasa Edina. Önéletrajzaim Pilinszky János. A világirodalom története Szerb Antal. Kívánságlistához konyv: Az oreg holgy latogatasa. Események